Videó Archívum

2020. november 1.

Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje.
(Korinthusiakhoz írt I. levél 15 20)


2020. október 25.

Az Úr pedig egy nagy halat rendelt, hogy benyelje Jónást. És lőn Jónás a halnak gyomrában három nap és három éjjel. És könyörge Jónás az Úrnak, az ő Istenének a halnak gyomrából. És mondá: Nyomorúságomban az Úrhoz kiálték és meghallgata engem, a Seol torkából sikolték és meghallád az én szómat. Mert mélységbe vetettél engem, tenger közepébe, és körülfogott engem a víz, örvényeid és habjaid mind átmentek rajtam. És én mondám: Elvettettem a te szemeid elől, vajha láthatnám még szentséged templomát! Körülvettek engem a vizek lelkemig, mély ár kerített be engem, hinár szövődött fejemre. A hegyek alapjáig sülyedtem alá, bezáródtak a föld závárjai felettem örökre! Mindazáltal kiemelted éltemet a múlásból, óh Uram, Istenem! Mikor elcsüggedt bennem az én lelkem, megemlékeztem az Úrról, és bejutott az én könyörgésem te hozzád, a te szentséged templomába. Akik hiú bálványokra ügyelnek, elhagyják boldogságukat. De én hálaadó szóval áldozom néked, megadom, amit fogadtam. Az Úré a szabadítás.
(Jónás 2 1-10)


2020. október 18.

De hozzáment a kormányos mester, és mondta néki: Mi lelt, te nagy alvó? Kelj fel, kiálts a te Istenedhez, hát ha gondol velünk az Isten, és nem veszünk el! Egymásnak pedig ezt mondták: Jertek, vessünk sorsot, hogy megtudhassuk: mi miatt van rajtunk e veszedelem? És sorsot vetének, és a sors Jónásra esék. Mondták azért néki: Kérünk, beszéld el nékünk: mi miatt van rajtunk e veszedelem? Mi a te foglalkozásod és honnan jösz? Melyik a te hazád és miféle népből való vagy te? És mondta nékik: Héber vagyok én, és az Urat, az egek Istenét félem én, aki a tengert és a szárazt teremtette. És megfélemlének az emberek nagy félelemmel, és mondták néki: Mit cselekedtél? Mert megtudták azok az emberek, hogy az Úr színe elől fut, mivelhogy elmondta nékik.
(Jónás könyve 1 6-10)


2020. október 11.

De hozzáment a kormányos mester, és mondta néki: Mi lelt, te nagy alvó? Kelj fel, kiálts a te Istenedhez, hát ha gondol velünk az Isten, és nem veszünk el! Egymásnak pedig ezt mondták: Jertek, vessünk sorsot, hogy megtudhassuk: mi miatt van rajtunk e veszedelem? És sorsot vetének, és a sors Jónásra esék. Mondták azért néki: Kérünk, beszéld el nékünk: mi miatt van rajtunk e veszedelem? Mi a te foglalkozásod és honnan jösz? Melyik a te hazád és miféle népből való vagy te? És mondta nékik: Héber vagyok én, és az Urat, az egek Istenét félem én, aki a tengert és a szárazt teremtette. És megfélemlének az emberek nagy félelemmel, és mondták néki: Mit cselekedtél? Mert megtudták azok az emberek, hogy az Úr színe elől fut, mivelhogy elmondta nékik. Mondák azután néki: Mit cselekedjünk veled, hogy a tenger megcsendesedjék ellenünk? Mert a tenger háborgása növekedett. Ő pedig mondta nékik: Fogjatok meg és vessetek engem a tengerbe, és megcsendesedik a tenger ellenetek, mert tudom én, hogy miattam van ez a nagy vihar rajtatok.
(Jónás könyve 1 6-12)


2020. október 4.

És lőn az Úrnak szava Jónáshoz, az Amittai fiához, mondván: Kelj fel, menj Ninivébe, a nagy városba, és kiálts ellene, mert gonoszságuk felhatolt elémbe! És felkelt Jónás, hogy Tarsisba szaladna az Úr elől. Lement azért Jáfóba, és talált ott egy hajót, amely Tarsisba ment, és megadván a hajóbért, beszállt abba, hogy Tarsisba menjen velük az Úr színe elől. Az Úr pedig nagy szelet bocsátott a tengerre, és nagy vihar lett a tengeren, és a hajó már-már töredezett vala. Megfélemlének azért a hajósok és kiáltának, kiki az ő istenéhez, és a hajóban lévő holmit a tengerbe hányák, hogy könnyítsenek magukon. Jónás pedig lement a hajó aljába, és lefeküdt és elaludt.
(Jónás könyve 1 1-5)


2020. szeptember 27.

És lőn az Úrnak szava Jónáshoz, az Amittai fiához, mondván: Kelj fel, menj Ninivébe, a nagy városba, és kiálts ellene, mert gonoszságuk felhatolt elémbe! És felkelt Jónás, hogy Tarsisba szaladna az Úr elől. Lement azért Jáfóba, és talált ott egy hajót, amely Tarsisba ment, és megadván a hajóbért, beszállt abba, hogy Tarsisba menjen velük az Úr színe elől.
(Jónás könyve 1 1-3)


2020. szeptember 20.

Haragudhattok, de ne vétkezzetek: a nap ne menjen le haragotokkal, helyet se adjatok az ördögnek.
(Efezusbeliekhez írt levél 4 26-27)


2020. szeptember 13.

Óh én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből?
(Rómabeliekhez írt levél 7 24)


2020. szeptember 6.

Óh én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből?
(Rómabeliekhez írt levél 7 24)


2020. augusztus 30.

Az ember ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. De ti is, mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét.
(Efézusbeliekhez írt levél 5 31-33)


2020. augusztus 23.

Mert tudjuk, hogy a törvény lelki, de én testi vagyok, a bűn alá rekesztve. Mert amit cselekeszem, nem ismerem: mert nem azt mívelem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekeszem. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, megegyezem a törvénnyel, hogy jó. Most azért már nem én cselekszem azt, hanem a bennem lakozó bűn. Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó, mert az akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem találom. Mert nem a jót cselekeszem, melyet akarok, hanem a gonoszt cselekeszem, melyet nem akarok. Ha pedig én azt cselekeszem, amit nem akarok, nem én mívelem már azt, hanem a bennem lakozó bűn. Megtalálom azért magamban, ki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint. De látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabul ád a bűn törvényének, mely van az én tagjaimban. Óh én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből? Hálát adok Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által. Azért jóllehet én az elmémmel az Isten törvényének, de testemmel a bűn törvényének szolgálok.
(Rómaiakhoz írt levél 7 14-25)


2020. augusztus 16.

Ő azonban így válaszolt nekik: Nem mindenki fogadja be ezt a beszédet, csak azok, akiknek megadatott. Mert vannak házasságra alkalmatlanok, akik anyjuk méhétől így születtek, és vannak házasságra alkalmatlanok, akiket az emberek tettek házasságra alkalmatlanná, és vannak házasságra alkalmatlanok, akik önmagukat tették házasságra alkalmatlanná a mennyek országáért. Aki el tudja fogadni, fogadja el!
(Máté 19 11-12)


2020. augusztus 9.

Így tehát minden bajunk és üldöztetésünk között megvigasztalódtunk veletek kapcsolatban, testvéreim, a ti hitetek által.
(Thesszalonikabeliekhez írt I. levél 3 7)


2020. augusztus 2.

A tanítványok pedig ezeket hallván, felettébb álmélkodtak, mondván: Kicsoda üdvözülhet tehát?
Jézus pedig mondá: Sok elsők pedig lesznek utolsók, és sok utolsók elsők.

(Máté 19 25;30)


2020. július 26.

Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.
(Zsidókhoz írt levél 11 6)


2020. július 19.

És ímé hozzá jövén egy ember, monda néki: Jó mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? Ő pedig monda néki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Monda néki: Melyeket? Jézus pedig monda: Ezeket: Ne ölj; ne paráználkodjál; ne lopj; hamis tanubizonyságot ne tégy; Tiszteld atyádat és anyádat; és: Szeresd felebarátodat, mint temagadat. Monda néki az ifjú: Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva; mi fogyatkozás van még bennem? Monda néki Jézus: Ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek; és kincsed lesz mennyben; és jer és kövess engem. Az ifjú pedig e beszédet hallván, elméne megszomorodva; mert sok jószága volt.
(Máté 19 16-22)


2020. július 12.

És ímé hozzá jövén egy ember, monda néki: Jó mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? Ő pedig monda néki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Monda néki: Melyeket? Jézus pedig monda: Ezeket: Ne ölj; ne paráználkodjál; ne lopj; hamis tanubizonyságot ne tégy; Tiszteld atyádat és anyádat; és: Szeresd felebarátodat, mint temagadat. Monda néki az ifjú: Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva; mi fogyatkozás van még bennem? Monda néki Jézus: Ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek; és kincsed lesz mennyben; és jer és kövess engem. Az ifjú pedig e beszédet hallván, elméne megszomorodva; mert sok jószága volt.
(Máté 19 16-22)


2020. július 5.

Ekkor hozzámenvén Péter, mondta: Uram, hányszor lehet az én atyámfiának ellenem vétkezni, és néki megbocsátanom? Még hétszer is? Mondta néki Jézus: Nem mondom néked, hogy még hétszer is, hanem még hetvenhétszer is.
(Máté 18 21-22)


2020. június 28. - Konfirmáció

Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt.
(Máté 7 13-14)


2020. június 21.

Mikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá: Boldog az, aki Isten országának vendége. Ő pedig a következőképpen válaszolt: Egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak: Jöjjetek, mert már minden készen van! De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente neki: Földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem! A másik azt mondta: Öt pár ökröt vettem, megyek, hogy lássam, mit érnek. Kérlek, ments ki engem! Megint egy másik azt mondta: Most nősültem, azért nem mehetek. Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt urának. A ház ura ekkor megharagudott, és ezt mondta szolgájának: Menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat! A szolga aztán jelentette: Uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely. Akkor az úr ezt mondta a szolgájának: Menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam. Mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat.
(Lukács 14 15-24)


2020. június 14. - Tanévzáró

Azon a napon kimenvén Jézus a házból, leült a tenger mellett. És nagy sokaság gyülekezék ő hozzá, annyira, hogy ő a hajóba ment leülni, az egész sokaság pedig a parton állt. És sokat beszélt nekik példázatokban, mondván: Ímé kiment a magvető vetni, és a mikor ő vetett, némely mag az útfélre esett, és eljővén a madarak, elkapdosták azt. Némely pedig a köves helyre esett, ahol nemsok földje volt, és hamar kikelt, mivelhogy nem volt mélyen a földben. De mikor a nap felkelt, elsült, és mivelhogy gyökere nem volt, elszáradt. Némely pedig a tövisek közé esett, és a tövisek felnövekedvén, megfojtották azt. Némely pedig a jó földbe esett, és gyümölcsöt termett, némely százannyit, némely hatvanannyit, némely pedig harmincannyit. Akinek van füle a hallásra, hallja.
(Máté 13 1-9)


2020. június 7. - Hősök Napja

És monda József az ő testvéreinek: Én meghalok, de Isten bizonnyal meglátogat titeket és felvisz titeket e földről arra a földre, melyet esküvel ígért meg Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak. És megesketé József Izráel fiait, mondván: Mikor az Isten titeket bizonnyal meglátogat, vigyétek fel innen az én testemet magatokkal. És meghalt József száztíz esztendős korában, és bebalzsamozták, és koporsóba tették Egyiptomban.
(Mózes I. 50 24-26)

A József csontjait pedig, amelyeket felhoztak Izráel fiai Egyiptomból, eltemették Síkemben.
(Józsué 24 32)


2020. június 1. - Pünkösdhétfő

Ti tudjátok, mi történt, Galileától kezdve egész Júdeában, az után a keresztség után, amelyet János hirdetett: a názáreti Jézust felkente az Isten Szentlélekkel és hatalommal, és ő szertejárt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, aki az ördög igájában vergődött, mert az Isten volt vele.
(Apostolok Cselekedetei 10 37-38)

Míg ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az igét. És elámultak a zsidók közül való hívők, akik Péterrel együtt jöttek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka. Hallották ugyanis, amint nyelveken szóltak, és magasztalták az Istent. Akkor megszólalt Péter: Vajon megtagadhatja-e a vizet valaki ezektől, hogy megkeresztelkedjenek, akik ugyanúgy vették a Szentlelket, mint mi? És úgy rendelkezett, hogy keresztelkedjenek meg a Jézus Krisztus nevében. Ők pedig kérték, hogy maradjon náluk néhány napig.
(Apostolok Cselekedetei 10 44-48)


2020. május 31. - Pünkösdvasárnap

És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt voltak. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltöltötte az egész házat, a hol ültek. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és ült mindenikre azok közül.
(Apostolok Cselekedetei 2 1-3)

Volt pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere. Ez jött Jézushoz éjjel, és mondta néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem teheti e jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Felelt Jézus és mondta néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Monda néki Nikodémus: Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é? Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondom néked: Szükség néktek újonnan születnetek.
(János 3 1-7)


2020. május 24.

Tudom a te dolgaidat (ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat), hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet.
Ezek után látám, és ímé egy megnyílt ajtó volt a mennyben, és az első szó, amelyet mint egy velem beszélő trombitának szavát hallék, ezt mondta: Jöjj fel ide, és megmutatom néked, amiknek meg kell lenni ezután.

(Jelenések 3 8; 4 1)


2020. május 17.

Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által.
(Péter Apostol I. levele 2 5)


2020. május 10.

Megemlékezék pedig az Isten Noéról, és minden vadról, minden baromról, mely ő vele a bárkában volt. És szelet bocsáta az Isten a földre, és a vizek megapadának. És bezárulának a mélység forrásai s az ég csatornái; és megszűnt az eső az égből. És elmenének a vizek a földről folyton fogyván, és száz ötven nap mulva megfogyatkozának a vizek. A bárka pedig a hetedik hónapban, a hónak tizenhetedik napján, megfeneklett az Ararát hegyén. A vizek pedig folyton fogyának a tizedik hónapig. A tizedikben, a hó első napján meglátszának a hegyek csúcsai. És lőn negyven nap múlva, kinyitá Noé a bárka ablakát, melyet csinált. És kibocsátá a hollót, és az elrepült, meg visszaszállt, míg a vizek a földről felszáradának. Kibocsátá a galambot is, hogy meglássa, vajjon elfogytak-é a vizek a föld színéről. De a galamb nem talála lábainak nyugvóhelyet és visszatére ő hozzá a bárkába, mert víz volt az egész föld színén. Ő pedig kezét kinyujtá, megfogá, és bévevé azt magához a bárkába. És várakozék még másik hét napig, és ismét kibocsátá a galambot a bárkából. És megjöve ő hozzá a galamb estennen, és ímé leszakasztott olajfalevél volt annak szájában. És megtudá Noé, hogy elapadt a víz a földről. És ismét várakozék még másik hét napig, és kibocsátá a galambot, és az nem tére többé ő hozzá vissza. És lőn a hatszáz egyedik esztendőben, az első hónak első napján, felszáradának a vizek a földről, és elfordítá Noé a bárka fedelét, és látá, hogy ímé megszikkadt a földnek színe. A második hónapban pedig, a hónak huszonhetedik napján megszárada a föld. És szóla az Isten Noénak, mondván: Menj ki a bárkából te és a te feleséged, a te fiaid, és a te fiaid feleségei te veled.
(Mózes I. 8 1-16)


2020. május 3. - Anyák Napja

Pál, Jézus Krisztusnak apostola, Isten akaratából, a Krisztus Jézusban való életnek ígérete szerint, Timótheusnak, az én szeretett fiamnak: kegyelem, irgalmasság, békesség az Atya Istentől és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól. Hálát adok az Istennek, akinek szolgálok őseimtől fogva tiszta lelkiismerettel, hogy szüntelen gondolok reád könyörgéseimben éjjel és nappal. Kívánván téged látni, megemlékezvén a te könyhullatásaidról, hogy örömmel teljesedjem be. Eszembe jutván a benned levő, képmutatás nélkül való hit, amely lakozott először a te nagyanyádban Loisban és anyádban Eunikában, meg vagyok azonban győződve, hogy benned is.
(Timótheushoz írt II. levél 1 1-5)


2020. április 26.

És lőn e beszédek után mintegy nyolcadnappal, hogy maga mellé vette Pétert, Jánost és Jakabot, és felment a hegyre imádkozni. És imádkozása közben az ő orcájának ábrázata elváltozott, és az ő ruhája fehér és fénylő lett. És ímé két férfiú beszélt ővele, kik Mózes és Illés voltak. Kik dicsőségben megjelenvén, beszélték az ő halálát, melyet Jeruzsálemben fog megteljesíteni. Pétert pedig és a vele lévőket elnyomta az álom, de mikor felébredtek, látták az ő dicsőségét, és ama két férfiút, kik vele állottak. És lőn, mikor azok eltávoztak őtőle, monda Péter Jézusnak: Mester, jó nékünk itt lennünk, csináljunk azért három hajlékot, egyet néked, Mózesnek is egyet, és egyet Illésnek, nem tudván mit mond. És mikor ő ezeket mondá, felhő támada és azokat beárnyékolta, ők pedig megfélemlének, mikor azok bementek a felhőbe. És szózat lőn a felhőből, mondván: Ez amaz én szerelmes Fiam, őt hallgassátok.
(Lukács 9 28-35)


2020. április 19.

És ímé azok közül ketten mentek ugyanazon a napon egy faluba, mely Jeruzsálemtől hatvan futamatnyira volt, melynek neve Emmaus. És beszélgetének maguk közt mindazokról, amik történtek. És lőn, hogy amint beszélgetének és egymástól kérdezősködének, maga Jézus hozzájuk menvén, velük együtt ment az úton. De az ő szemeik visszatartóztatának, hogy őt meg ne ismerjék. Mondta pedig nékik: Micsoda szavak ezek, amelyeket egymással váltotok jártotokban? És miért vagytok szomorú ábrázattal? Felelvén pedig az egyik, kinek neve Kleofás, mondta néki: Csak te vagy-é jövevény Jeruzsálemben, és nem tudod minémű dolgok lettek abban e napokon? És mondta nékik: Micsoda dolgok? Azok pedig mondának néki: Amelyek esének a Názáretbeli Jézuson, ki próféta volt, cselekedetben és beszédben hatalmas Isten előtt és az egész nép előtt. És mimódon adták őt a főpapok és a mi főembereink halálos ítéletre, és megfeszíték őt. Pedig mi azt reméltük, hogy ő az, aki meg fogja váltani az Izráelt. De mindezek mellett ma van harmadnapja, hogy ezek lettek. Hanem valami közülünk való asszonyok is megdöbbentettek minket, kik jó reggel a sírnál voltak. És mikor nem találták az ő testét, haza jöttek, mondván, hogy angyalok jelenését is látták, kik azt mondják, hogy ő él. És azok közül némelyek, kik velünk voltak, elmentek a sírhoz, és úgy találták, amint az asszonyok is mondták, őt pedig nem látták. És ő mondta nékik: Óh balgatagok és rest szívűek mindazoknak elhívésére, amiket a próféták szóltak! Avagy nem ezeket kellett-é szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe? És elkezdvén Mózestől és minden prófétáktól fogva, magyarázta nékik minden írásokban, amik ő felőle megirattak. Elközelítének pedig a faluhoz, amelybe mentek, és ő úgy tett, mintha tovább menne. De kényszeríték őt, mondván: Maradj velünk, mert immár beestvéledik, és a nap lehanyatlott! Bement azért, hogy velük maradjon. És lőn, mikor leült velük, a kenyeret vette, megáldotta, és megszegte, nekik adta. És megnyilatkozának az ő szemeik, és megismerték őt, de ő eltűnt előlük. És mondták egymásnak: Avagy nem gerjedezett-é a mi szívünk mi bennünk, mikor nékünk szólt az úton, és mikor magyarázta nékünk az írásokat? És felkelvén azon órában, visszatértek Jeruzsálembe, és egybegyűlve találták a tizenegyet és azokat, akik velük volta. Kik ezt mondták: Feltámadott az Úr bizonynyal, és megjelent Simonnak! És ezek is elbeszélték, mi történt az úton, és miképen ismerték meg ők a kenyér megszegéséről.
(Lukács 24 13-35)


2020. április 12. - Húsvétvasárnap

A szombat végén pedig, a hét első napjára virradólag, kiment Mária Magdaléna és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És ímé nagy földindulás lőn, mert az Úrnak angyala leszállt a mennyből, és odamenvén elhengerítette a követ a sír szájáról, és ráült arra. A tekintete pedig olyan volt, mint a villámlás, és a ruhája fehér, mint a hó. Az őrizők pedig tőle való féltükben megrettentek, és olyanokká lettek, mint a holtak. Az angyal pedig megszólalván, mondta az asszonyoknak: Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadott, amint azt meg is mondta. Jertek, lássátok a helyet, ahol feküdt az Úr.
(Máté 28 1-6)
Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által.
(Péter I. levele 1 3)


2020. április 10. - Nagypéntek

Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét. És íme, a templom kárpitja felülről az aljáig kettéhasadt, a föld megrendült, és a sziklák meghasadtak.
(Máté 27 50-51)


2020. április 5. - Virágvasárnap

Mikor pedig immár közelgete az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve kezdé dicsérni az Istent fenszóval mindazokért a csodákért, amelyeket láttak; Mondván: Áldott a Király, ki jő az Úrnak nevében! Békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban!
És mikor közeledett, látván a várost, sírt azon. Mondván: Vajha megismerted volna te is, csak e te mostani napodon is, amik néked a te békességedre valók! de most elrejtettek a te szemeid elől.

(Lukács 19 37-38;41-42)


2020. március 29.

Mert ez éjjel mellém álla egy angyala az Istennek, akié vagyok, akinek szolgálok is, Ezt mondván: Ne félj Pál! A császár elé kell néked állanod. És ímé az Isten ajándékba adta néked mindazokat, akik te veled hajóznak. Annakokáért jó reménységben legyetek, férfiak! Mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nékem megmondatott.
(Apostolok Cselekedetei 27 23-25)


2020. március 22.

Azután monda nékik azon a napon, amint este lőn: Menjünk át a túlsó partra. Elbocsátván azért a sokaságot, elvivék őt, úgy amint a hajóban volt. De más hajók is voltak vele. Akkor nagy szélvihar támada, a hullámok pedig becsapnak a hajóba, annyira, hogy már-már megtelék. Ő pedig a hajó hátulsó részében a fejaljon aludt. És fölkelték őt és mondának néki: Mester, nem törődöl vele, hogy elveszünk? És felkelvén megdorgálá a szelet, és monda a tengernek: Hallgass, némulj el! És elállt a szél, és lőn nagy csendesség. És monda nékik: Miért vagytok ily félénkek? Hogy van, hogy nincsen hitetek? És megfélemlének nagy félelemmel, és ezt mondják egymásnak: Kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger engednek néki?
(Márk 4 35-41)


2020. március 15.

Mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, és virága elhull. De az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amely néktek hirdettetett.
(Péter I. 1 24-25)


2020. március 8.

Mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, és virága elhull. De az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amely néktek hirdettetett.
(Péter I. 1 24-25)


2020. március 1.


Mert e parancsolat, amelyet én e mai napon parancsolok néked, nem megfoghatatlan előtted, sem távol nincs tőled. Nem a mennyben van, hogy azt mondanád: Kicsoda hág fel érettünk a mennybe, hogy elhozza azt nékünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt? Sem a tengeren túl nincsen az, hogy azt mondanád: Kicsoda megy át érettünk a tengeren, hogy elhozza azt nékünk és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt? Sőt felette közel van hozzád ez íge: a te szádban és szívedben van, hogy teljesítsed azt.
(Mózes V. 30 11-14)

Mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, és virága elhull. De az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amely néktek hirdettetett.
(Péter I. 1 24-25)


2020. február 23.

Történt, hogy amikor egyszer magában imádkozott, és csak a tanítványok voltak vele, megkérdezte tőlük: Kinek mond engem a sokaság? Ők így válaszoltak: Keresztelő Jánosnak, de némelyek Illésnek, némelyek pedig azt mondják, hogy valamelyik régi próféta támadt fel. Ő megkérdezte tőlük: Hát ti kinek mondotok engem? Péter így felelt: Az Isten Krisztusának. Jézus rájuk parancsolt, hogy ezt senkinek se mondják el. Majd azt mondta, hogy az Emberfiának sokat kell szenvednie, el kell vettetnie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. (Lukács 9 18-22)

2020. február 16.

Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Szó sincs róla! Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis eggyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább eggyé leszünk vele feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszíttetett vele, hogy megerőtlenüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. Mert meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, amely életet pedig él, azt az Istennek éli. Így azt tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek Krisztus Jézusban! (Rómabeliekhez írt levél 6 1-11)

2020. február 9.

Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. (Máté 28 18-20)

2020. február 2.

A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain, ami által bizonyságot nyert a felől, hogy igaz, bizonyságot tevén az ő ajándékairól Isten, és az által még holta után is beszél. Hit által vitetett fel Énokh, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten felvitte őt. Mert felvitetése előtt bizonyságot nyert afelől, hogy kedves volt Istennek. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Hit által tisztelte Istent Noé, mikor megintetvén a még nem látott dolgok felől, házanépe megtartására bárkát készített, amely által kárhoztatá e világot és a hitből való igazságnak örökösévé lett. Hit által engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhívatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet örökölendő volt, és kiment, nem tudván, hová megy. (Zsidókhoz írt levél 11 1,4-8)

2020. január 26.

Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain, ami által bizonyságot nyert a felől, hogy igaz, bizonyságot tevén az ő ajándékairól Isten, és az által még holta után is beszél. Hit által vitetett fel Énokh, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten felvitte őt. Mert felvitetése előtt bizonyságot nyert afelől, hogy kedves volt Istennek. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Hit által tisztelte Istent Noé, mikor megintetvén a még nem látott dolgok felől, házanépe megtartására bárkát készített, amely által kárhoztatá e világot és a hitből való igazságnak örökösévé lett. Hit által engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhívatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet örökölendő volt, és kiment, nem tudván, hová megy. (Zsidókhoz írt levél 11 4-8)

2020. január 18. - Református bál

SZERZŐ JOGI OKOK MIATT ELTÁVOLÍTVA!
2020. január 19.

Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt. János azonban megpróbálta visszatartani őt: Nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám? Jézus ezt válaszolta: Engedj most, mert így illik minden igazságot betöltenünk. Akkor engedett neki. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt az ég, és látta, hogy Isten Lelke mint egy galamb aláereszkedik, és őreá száll. És íme, hang hallatszott a mennyből: Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm. (Máté 3 13-17)

2020. január 12.

Lőn pedig idő múltával, hogy Káin ajándékot vitt az Úrnak a föld gyümölcséből. És Ábel is vitt az ő juhainak első fajzásából és azoknak kövérségéből. És tekintett az Úr Ábelre és az ő ajándékára. Káinra pedig és az ő ajándékára nem tekintett, amiért is Káin haragra gerjedt és fejét lecsüggesztette. És mondta az Úr Káinnak: Miért gerjedtél haragra? És miért csüggesztetted le fejedet? Hiszen, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz, ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. (Mózes I. 4 3-7)
Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Káin, ami által bizonyságot nyert afelől, hogy igaz, bizonyságot tevén az ő ajándékairól Isten, és az által még holta után is beszél. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. (Zsidókhoz írt levél 11 4,6)

2020. január 5.

Hiszen a véresáldozatot nem kedveled, és ha égőáldozatot adnék is, nem vennéd szívesen. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem! (51. zsoltár 18-19)
Keresztelő János a sokaságnak tehát, amely kiment hozzá, hogy megkeresztelje, ezt mondta: "Viperák fajzata! Ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől? Teremjetek hát megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne kezdjétek azt mondogatni magatokban: Ábrahám a mi atyánk! Mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén: ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik, és tűzre vettetik." A sokaság pedig megkérdezte tőle: "Akkor hát mit tegyünk?" János így válaszolt nekik: "Akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs, és akinek van ennivalója, hasonlóan cselekedjék." Vámszedők is mentek hozzá, hogy keresztelje meg őket. Ezek szintén megkérdezték tőle: "Mester, mit tegyünk?" Nekik ezt mondta: "Semmivel se hajtsatok be többet, mint amennyi meg van szabva." Megkérdezték tőle a katonák is: "Mi pedig mit tegyünk?" Nekik viszont ezt felelte: "Senkit ne bántalmazzatok, meg ne zsaroljatok, és elégedjetek meg a zsoldotokkal." (Lukács 3 7-14)

2020. január 1. Újévi áldáskérő istentisztelet

Nem hogy az én szűkölködésemre nézve szólnék, mert én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is, mindenben és mindenekben ismerős vagyok a jóllakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. (Filippibeliekhez írt levél 4 11-13)

Mivel fizessek az Úrnak minden hozzám való jótéteményéért? (116. zsoltár 12)


2019. december 31. Évzáró, hálaadó istentisztelet


Volt pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere. Ez jött Jézushoz éjjel, és mondta néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem teheti e jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Felelt Jézus és mondta néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Mondta néki Nikodémus: Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é? Felelte Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.
Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. Aki hiszen ő benne, el nem kárhozik, aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.
(János 3 1-7; 16-18)


2019. december 29.


A napkeleti bölcsek imádják JézustAmikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idejében, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: "Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt." Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki: "A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta: Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izráelt." Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta: "Menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről; mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt!" Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme, a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt.Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. (Máté 2 1-12)


2019. december 26. Karácsony


...mivelhogy nem volt nékik helyük a vendégfogadó háznál. (Lukács 2 7)


2019. december 25. Karácsony


És felelvén Jézus, monda nékik: Az egészségeseknek nincs szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket a megtérésre. (Lukács 5 31-32)


2019. december 22. Advent negyedik vasárnapja


Kezdetben volt az Íge, és az Íge az Istennél volt, és Isten volt az Íge. Ez kezdetben az Istennél volt. Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ő benne van az élet, és az élet van az emberek világossága. És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. Volt egy Istentől küldött ember, kinek neve János. Ez jött tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higyjen ő általa. Nem ő volt a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról. Az igazi világosság eljött volt már a világba, a mely megvilágosít minden embert. E világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadák be őt. (János 1 1-11)


2019. december 15. Advent harmadik vasárnapja - Gyermekkarácsony


És lőn, mikor útban volt Jeruzsálem felé, hogy ő Samariának és Galileának közepette ment által. És mikor egy faluba bement, jött elé tíz bélpoklos férfi, akik távol megálltak. És felemelték szavukat, mondván: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! És mikor őket látta, mondta nékik: Elmenvén mutassátok meg magatokat a papoknak. És lőn, hogy míg odamentek, megtisztultak. Egy pedig ő közülük, mikor látta, hogy meggyógyult, visszatét, dicsőítvén az Istent nagy szóval. És arccal leborult az ő lábainál hálákat adván néki, és az Samáriabeli volt. Felelvén pedig Jézus, mondta: Avagy nem tízen tisztultak-é meg? A kilence pedig hol van? Nem találkoztak akik visszatértek volna dicsőséget adni az Istennek, csak ez az idegen? És mondta néki: Kelj föl, és menj el: a te hited megtartott téged. (Lukács 17 11-19)


2019. december 8. Advent második vasárnapja


Azokban a napokban megjelent Keresztelő János, és ezt hirdette Júdea pusztájában: "Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!" Mert ő volt az, akiről Ézsaiás így prófétált: "Kiáltó hangja szól a pusztában: Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!" Maga János teveszőr ruhát, és dereka körül bőrövet viselt, tápláléka pedig sáska és erdei méz volt. Akkor kiment hozzá Jeruzsálem, egész Júdea és a Jordán egész környéke; és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóban. Amikor pedig látta, hogy a farizeusok és szadduceusok közül sokan jönnek megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk: "Viperák fajzata! Ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől? Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt, és ne gondoljátok, hogy ezt mondhatjátok magatokban: A mi atyánk Ábrahám! Mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén: ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik, és tűzre vettetik. Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam jön, erősebb nálam: arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket. Kezében szórólapát van, és megtisztítja szérűjét: a gabonáját csűrbe takarítja, a pelyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel." (Máté 3 1-12)

Amikor pedig János a börtönben hallott Krisztus cselekedeteiről, ezt üzente neki tanítványaival: "Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?" Jézus így válaszolt nekik: "Menjetek, és mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok és láttok: vakok látnak, és bénák járnak, leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak, halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium, és boldog, aki nem botránkozik meg énbennem." (Máté 11 2-6)


2019. december 1. Advent első vasárnapja


És lőn, mikor útban volt Jeruzsálem felé, hogy ő Samariának és Galileának közepette ment által. És mikor egy faluba bement, jött elé tíz bélpoklos férfi, akik távol megálltak. És felemelték szavukat, mondván: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! És mikor őket látta, mondta nékik: Elmenvén mutassátok meg magatokat a papoknak. És lőn, hogy míg odamentek, megtisztultak. Egy pedig ő közülük, mikor látta, hogy meggyógyult, visszatét, dicsőítvén az Istent nagy szóval. És arccal leborult az ő lábainál hálákat adván néki, és az Samáriabeli volt. Felelvén pedig Jézus, mondta: Avagy nem tízen tisztultak-é meg? A kilence pedig hol van? Nem találkoztak akik visszatértek volna dicsőséget adni az Istennek, csak ez az idegen? És mondta néki: Kelj föl, és menj el: a te hited megtartott téged. (Lukács 17 11-19)


2019. november 24.


Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk, és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel! (Thesszalonikaiakhoz írt I. levél 4 13-18)


2019. november 17.


Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről-színre. Most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem. (Korinthusbeliekhez írt I. levél 13 12)

Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró. Nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. (Timótheushoz írt II. levél 4 7-8)


2019. november 10.


Hanem, amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. (Korinthusbeliekhez írt I. levél 2 9)


2019. november 3.


Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. (Jakab 1 17)


2019. október 31. - A reformáció ünnepe


Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az idvességre. Mert azt mondja az írás: Valaki hisz ő benne, meg nem szégyenül. Mert nincs különbség zsidó meg görög között; mert ugyanaz az Ura mindeneknek, aki kegyelemben gazdag mindenekhez, akik őt segítségül hívják. Mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Mimódon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mimódon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mimódon hallanának pedig prédikáló nélkül? Mimódon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? Amiképpen meg van írva: Mely szépek a békesség hirdetőknek lábai, akik jókat hirdetnek! De nem mindenek engedelmeskedtek az evangéliomnak. Mert Ézsaiás azt mondja: Uram! Kicsoda hitt a mi beszédünknek? Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által. (Rómabeliekhez írt levél 10 10-17)


2019. október 27.


De ha kelet felé megyek, nincsen ott, ha nyugat felé, nem veszem észre. Ha északon működik, nem látom, ha délre fordul, ott sem láthatom. De ő tudja, milyen úton járok: ha megvizsgál, kiderül, hogy arany vagyok. Szorosan járok a nyomában, az ő útján maradok, nem térek le róla. Ajkának parancsából nem engedek, keblembe zártam szája mondásait. De ő hajthatatlan - ki is téríthetné el a szándékától? Véghezviszi, amit lelke kíván. Bizony, beteljesíti, amit kiszabott rám. Ilyesfélét gyakran szokott tenni. Ezért rémület fog el színe előtt, ha csak rágondolok is, megrettenek tőle. (Jób 23 8-15)


2019. október 20.


Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az idvességre. Mert azt mondja az írás: Valaki hisz ő benne, meg nem szégyenül. Mert nincs különbség zsidó meg görög között; mert ugyanaz az Ura mindeneknek, aki kegyelemben gazdag mindenekhez, akik őt segítségül hívják. Mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Mimódon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mimódon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mimódon hallanának pedig prédikáló nélkül? Mimódon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? Amiképpen meg van írva: Mely szépek a békesség hirdetőknek lábai, akik jókat hirdetnek! De nem mindenek engedelmeskedtek az evangéliomnak. Mert Ézsaiás azt mondja: Uram! Kicsoda hitt a mi beszédünknek? Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által. (Rómabeliekhez írt levél 10 9-17)


2019. október 13.


Miért tombolnak a népek, milyen hiábavalóságot terveznek a nemzetek? Összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és felkentje ellen: Dobjuk le magunkról bilincseiket, tépjük le köteleiket! A mennyben lakozó kineveti, az Úr kigúnyolja őket. Majd így szól hozzájuk haragjában, izzó haragjában így rémíti meg őket: Én kentem föl királyomat szent hegyemen, a Sionon! Kihirdetem az Úr végzését. Ezt mondta nekem: Az én fiam vagy! Fiammá tettelek ma téged! Kérd tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget. Összetöröd őket vasvesszővel, szétzúzod, mint a cserépedényt! Azért ti, királyok, térjetek észhez, okuljatok, ti, bírái a földnek! Félelemmel szolgáljátok az Urat, reszketve vigadjatok! Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne pusztuljatok az úton. Mert hamar föllángol haragja, de mind boldog, aki hozzá menekül! (2. zsoltár)


2019. október 6.


Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. (Zsidókhoz írt levél 11 6)


2019. szeptember 29.


Tizenkét esztendős volt Manassé, mikor uralkodni kezdett volt, és ötvenöt esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. De Manasse elcsábítá Júdát és Jeruzsálem lakóit, hogy még gonoszabbul cselekedjenek, mint a pogányok, akiket az Úr kigyomlált volt Izráel fiai elől. És noha megszólította az Úr Manassét és az ő népét, de nem figyeltek rá. Rájok hozta azért az Úr az Asszíriai király seregének vezéreit, akik Manassét megfogták és vasba vervén megkötözék őt két lánccal, és Babilóniába vitték. Mikor pedig nagy nyomorúságban volt, fohászkodott az Úrhoz az ő Istenéhez, és teljesen megalázta magát az ő atyáinak Istene előtt. És könyörögvén hozzá megkegyelmezett néki, és meghallgatván könyörgését, visszahozta őt Jeruzsálembe, az ő országába. Akkor ismerte meg Manasse, hogy az Úr az igaz Isten. (Krónikák könyve II. 33. 1, 9-13)

Grádicsok éneke. Mikor visszahozta az Úr Sionnak foglyait, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, nyelvünk pedig vígadozással. Akkor így szóltak a pogányok: Hatalmasan cselekedett ezekkel az Úr! Hatalmasan cselekedett velünk az Úr, azért örvendezünk. Hozd vissza, Uram, a mi foglyainkat, mint patakokat a déli földön! Akik könyhullatással vetnek, vígadozással aratnak majd. Aki vetőmagját sírva emelve megy tova, vígadozással jő elő, kévéit emelve. (126. zsoltár)


2019. szeptember 22.


Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az idvességre. Mert azt mondja az írás: Valaki hisz ő benne, meg nem szégyenül. Mert nincs különbség zsidó meg görög között; mert ugyanaz az Ura mindeneknek, a ki kegyelemben gazdag mindenekhez, a kik őt segítségül hívják. Mert minden, a ki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Mimódon hívják azért segítségül azt, a kiben nem hisznek? Mimódon hisznek pedig abban, a ki felől nem hallottak? Mimódon hallanának pedig prédikáló nélkül? Mimódon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? A miképen meg van írva: Mely szépek a békesség hirdetőknek lábai, a kik jókat hirdetnek! De nem mindenek engedelmeskedtek az evangyéliomnak. Mert Ésaiás azt mondja: Uram! Kicsoda hitt a mi beszédünknek? Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által. (Rómabeliekhez írt levél 10 10-17)


2019. szeptember 15.


Archívum

Zsidókhoz írt levél 11 1
LETÖLTÉS
2019. szeptember 8. Tanévnyitó
Zsidókhoz írt levél 11 1
LETÖLTÉS
2019. szeptember 1.
Zsidókhoz írt levél 11 1-6
LETÖLTÉS
2019. augusztus 25.
Lukács 7 36-48
LETÖLTÉS
2019. augusztus 18.
Apostolok Cselekedetei 9 10-18
LETÖLTÉS
2019. augusztus 11.
Rómaiakhoz írt levél 12 1-2
LETÖLTÉS
2019. augusztus 4.
Apostolok Cselekedetei 1 15-26
LETÖLTÉS
2019. július 28.
Mózes I. 12 1-3 Péter I. 3 8-9
LETÖLTÉS
2019. július 21.
Lukács 6 36
LETÖLTÉS
2019. július 14.
Timótheushoz írt I. levél 4 12
LETÖLTÉS
2019. július 7. - Gyermektábor zárás
Lukács 15 1-7
LETÖLTÉS
2019. június 30.
János első levele 4 19-21
LETÖLTÉS
2019. június 23.
Filippibeliekhez írt levél 4 4
LETÖLTÉS
2019. június 16. - Tanévzáró
Máté 10 28-33
LETÖLTÉS
2019. június 10. - Pünkösdhétfő - Konfirmáció
Apostolok Cselekedetei 2 1-13
LETÖLTÉS
2019. június 9. - Pünkösdvasárnap
Filippibeliekhez írt levél 4 4
LETÖLTÉS
2019. június 2.
János 17 13
LETÖLTÉS
2019. május 19
János 1 41-43
LETÖLTÉS
2019. május 5. Anyák Napja
János 20 24-29
LETÖLTÉS
2019. április 28.
János 20 14-16
LETÖLTÉS
2019. április 21. Húsvétvasárnap
Lukács 23 44-46
LETÖLTÉS
2019. április 19. Nagypéntek
János I. levele 1 7
LETÖLTÉS
2019. április 14.
Lukács 1 45
LETÖLTÉS
2019. április 7.
84. zsoltár 13
LETÖLTÉS
2019. március 30.
Máté 5 8
LETÖLTÉS
2019. március 24.
Máté 5 8
LETÖLTÉS
2019. március 17.
Máté 5 8
LETÖLTÉS
2019. március 10.
Máté 13 36-43
LETÖLTÉS
2019. március 3.
Máté 13 24-30
LETÖLTÉS
2019. február 24.
Máté 13 24-30
LETÖLTÉS
2019. február 17.
Máté 13 24-30 Máté 13 36-41
LETÖLTÉS
2019. február 10.
Máté 8 23-27 Lukács 22 40-46
LETÖLTÉS
2019. február 3.
Dániel 3 16-18
LETÖLTÉS
2019. január 27.
Márk 12 1-11
LETÖLTÉS
2019. január 20.
Máté 4 19-20
LETÖLTÉS
2019. január 13.
Korinthusbeliekhez írt II. levél 4 5-7
LETÖLTÉS
2019. január 6.
Máté 4 18-22
LETÖLTÉS
2019. január 1. - Újévi áldáskérő Istentisztelet
139. zsoltár 23-24
LETÖLTÉS
2018. december 31. - Év végi hálaadó Istentisztelet
Lukács 2 29-30
LETÖLTÉS
2018. december 30.
Lukács 2 8-20
LETÖLTÉS
2018. december 26. - Karácsony
Máté 2 2,9-11
LETÖLTÉS
2018. december 25. - Karácsony
Lukács 2 8-12
LETÖLTÉS
2018. december 23. - Advent negyedik vasárnapja
Lukács 2 8-12
LETÖLTÉS
2018. december 16. - Advent harmadik vasárnapja - Gyermekkarácsony
Korinthusbeliekhez írt II. levél 4 6
LETÖLTÉS
2018. december 9. - Advent második vasárnapja.
Lukács 15 20-24
LETÖLTÉS
2018. december 2. - Advent első vasárnapja.
Lukács 15 1-3, 8-10; 19 10
LETÖLTÉS
2018. november 25.
Máté 20 31-34
LETÖLTÉS
2018. november 18.
Lukács 15 20
LETÖLTÉS
2018. november 11.
Lukács 15 18
LETÖLTÉS
2018. november 4.
Rómabeliekhez írt levél 5 1-11
LETÖLTÉS
2018. október 31. - A reformáció napja
Lukács 15 12,17
LETÖLTÉS
2018. október 28.
Lukács 15 10-18
LETÖLTÉS
2018. október 21.
Apostolok Cselekedetei 16 31
LETÖLTÉS
2018. október 14.
Korinthusbeliekhez írt II. levél 9 6-7
LETÖLTÉS
2018. szeptember 30.
Jeremiás 29 11
LETÖLTÉS
2018. szeptember 23. - JUBILEUMI HÁLAADÓ ISTENTISZTELET
Máté 12 46-50
LETÖLTÉS
2018. szeptember 16.
Márk 6 1-6
LETÖLTÉS
2018. szeptember 9. - Tanévnyitó
János 6 66-69
LETÖLTÉS
2018. szeptember 2.
János 6 48-51
LETÖLTÉS
2018. augusztus 26.
János 14 6
LETÖLTÉS
2018. augusztus 19.
János 10 1-9
LETÖLTÉS
2018. augusztus 5.
Rómabeliekhez írt levél 7 22-25
LETÖLTÉS
2018. július 29.
Lukács 9 1-6;10
LETÖLTÉS
2018. július 22.
Galatákhoz írt levél 4 4-11 Jelenések 2 4
LETÖLTÉS
2018. július 15.
Lukács 6 27-31
LETÖLTÉS
2018. július 8.
Apostolok Cselekedetei 16 6-10
LETÖLTÉS
2018. július 1.
150. Zsoltár
LETÖLTÉS
2018. június 24.
Máté 19 13-15
LETÖLTÉS
2018. június 17. - Tanévzáró
Apostolok Cselekedetei 3 1-10
LETÖLTÉS
2018. június 10.
Ézsaiás 32 13-18
LETÖLTÉS
2018. június 3.
Mózes V. 11 1-7
LETÖLTÉS
2018. május 27. - Hősök napja
Példabeszédek 22 28
LETÖLTÉS
2018. május 21. - Pünkösdhétfő - Konfirmáció
Rómabeliekhez írt levél 5 5 János 13 34-35
LETÖLTÉS
2018. május 20. - Pünkösdvasárnap
Rómabeliekhez írt levél 5 1-5
LETÖLTÉS
2018. május 13.
Timótheushoz írt II. levél 1 1-5
LETÖLTÉS
2018. május 6. - Anyák napja
Rómabeliekhez írt levél 8 35-39
LETÖLTÉS
2018. április 29.
Apostolok Cselekedetei 9 1-5
LETÖLTÉS
2018. április 22.
Timótheushoz írt II. levél 4 13
LETÖLTÉS
2018. április 15.
Kolossébeliekhez írt levél 2 14
LETÖLTÉS
2018. április 8.
Márk 16 1-16 Korinthusbeliekhez írt I. levél 15 14
LETÖLTÉS
2018. április 1. - Húsvétvasárnap
Márk 15 25-39 Filippibeliekhez írt levél 2 5-8
LETÖLTÉS
2018. március 30. - Nagypéntek
János 12 1-15
LETÖLTÉS
2018. március 25. - Virágvasárnap
Máté 17 24-27 Máté 22 17-21
LETÖLTÉS
2018. március 18.
Máté 21 23-25
LETÖLTÉS
2018. március 11.
Máté 20 1-16
LETÖLTÉS
2018. március 4.
Sámuel I. könyve 17 43-50
LETÖLTÉS
2018. február 25.
Sámuel I. könyve 17 38-47
LETÖLTÉS
2018. február 18.
Sámuel I. könyve 17 25-36
LETÖLTÉS
2018. február 11.
Sámuel I. könyve 17 1-11; 24
LETÖLTÉS
2018. február 4.
Jeremiás 9 22-23
LETÖLTÉS
2018. január 28.
Sámuel I. 17 1-11
LETÖLTÉS
2018. január 21.
Zsoltárok 40 8-10
LETÖLTÉS
2018. január 14.
Mózes V. 5 31
LETÖLTÉS
2018. január 7.
Zsoltárok 145 18
LETÖLTÉS
2018. január 1.
Máté 4 1-11
LETÖLTÉS
2017. december 31.
Filippiekhez írt levél 2 5-11
LETÖLTÉS
2017. december 26. - Karácsony


2018. előtti videók >>>

2020. november 8.


És lőn az Úrnak szava Jónáshoz másodszor is, mondván: Kelj fel, menj Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd néki azt a beszédet, amit én parancsolok néked. És felkele Jónás, és elméne Ninivébe az Úr szava szerint. Ninive pedig nagy városa volt Istennek, három napi járó föld.
(Jónás 3 1-3)

Archívum >>>

Hanganyagok

Déli harangszó a kiskunlacházi református templomból - Kossuth Rádió
2015. január 5.
MP3
HARANGSZÖVEG

Református istentisztelet közvetítése a kiskunlacházi református templomból - Kossuth Rádió
2012. december 25. KARÁCSONY
MP3
Felhőkép

free counters
Copyright© Kiskunlacházi Református Egyházközség, 2340 Kiskunlacháza, Kossuth u. 40. |