Welcome Visitor:Vezető lelkipásztor: Takaró András
Telefonszám: 24/430-165
Fax: 24/430-165
E-mail: kiskunlachaza.ref@gmail.com
Cím: 2340 Kiskunlacháza, Kossuth u. 40.
Egyházközség adószáma: 19829733-1-13
Református Egyház Alapítvány adószáma: 18666825-1-13
Református Egyház adószáma (országos): 0066

Híreink

2019. augusztus 18.

Kérte pedig őt egy a farizeusok közül, hogy ő vele egyen, annakokáért bemenvén a farizeus házába, leült enni. És ímé a városban egy asszony aki bűnös volt, mikor megtudta, hogy ő a farizeus házában leült enni, hozott egy alabástrom szelence drága kenetet. És megállt hátul az ő lábainál sírva, könnyeivel kezdte öntözni az ő lábait, és fejének hajával törölte meg, és csókolgatta az ő lábait, és megkente drága kenettel. Mikor pedig ezt látta a farizeus, aki őt meghívta, mondta magában: Ez, ha próféta volna, tudná ki és miféle asszony az, aki őt illeti: hogy bűnös. És felelvén Jézus, mondta néki: Simon, van valami mondani valóm néked. És az mondta: Mester, mondjad. Egy hitelezőnek két adósa volt: az egyik adós volt ötszáz pénzzel, a másik pedig ötvennel. És mikor nem volt nékik miből megadni, mind a kettőnek elengedte. E kettő közül azért, mondd meg, melyik szereti őt jobban? Felelvén pedig Simon, mondta: Azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. És Jézus mondta néki: Igazán ítéltél. És az asszonyhoz fordulván, mondta Simonnak: Látod-é ez asszonyt? Bejöttem a te házadba, az én lábaimnak vizet nem adtál: ez pedig könnyeivel öntözte az én lábaimat, és fejének hajával törölte meg. Engem meg nem csókoltál: ez pedig azidőtől fogva, hogy bejöttem, nem szűnt meg az én lábaimat csókolgatni. Olajjal az én fejemet meg nem kented: ez pedig drága kenettel kente meg az én lábaimat. Minekokáért mondom néked: Néki sok bűne bocsáttatott meg, mert igen szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. És mondta annak: Megbocsáttattak néked a te bűneid.
(Lukács 7 36-48)

LETÖLTÉS