Welcome Visitor:

Videó Archívum

Mivel fizessek az Úrnak minden hozzám való jótéteményéért?
(116. zsoltár 12)

2019. december 31. Évzáró, hálaadó istentisztelet


Volt pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere. Ez jött Jézushoz éjjel, és mondta néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem teheti e jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Felelt Jézus és mondta néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Mondta néki Nikodémus: Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é? Felelte Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.


Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. Aki hiszen ő benne, el nem kárhozik, aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.

(János 3 1-7; 16-18)

2019. december 29.


A napkeleti bölcsek imádják JézustAmikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idejében, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: "Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt." Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki: "A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta: Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izráelt." Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta: "Menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről; mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt!" Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme, a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt.Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba.
(Máté 2 1-12)

2019. december 26. Karácsony


...mivelhogy nem volt nékik helyük a vendégfogadó háznál.
(Lukács 2 7)

2019. december 25. Karácsony


És felelvén Jézus, monda nékik: Az egészségeseknek nincs szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket a megtérésre.
(Lukács 5 31-32)

2019. december 22. Advent negyedik vasárnapja


Kezdetben volt az Íge, és az Íge az Istennél volt, és Isten volt az Íge. Ez kezdetben az Istennél volt. Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ő benne van az élet, és az élet van az emberek világossága. És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. Volt egy Istentől küldött ember, kinek neve János. Ez jött tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higyjen ő általa. Nem ő volt a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról. Az igazi világosság eljött volt már a világba, a mely megvilágosít minden embert. E világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadák be őt.
(János 1 1-11)

2019. december 15. Advent harmadik vasárnapja - Gyermekkarácsony


És lőn, mikor útban volt Jeruzsálem felé, hogy ő Samariának és Galileának közepette ment által. És mikor egy faluba bement, jött elé tíz bélpoklos férfi, akik távol megálltak. És felemelték szavukat, mondván: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! És mikor őket látta, mondta nékik: Elmenvén mutassátok meg magatokat a papoknak. És lőn, hogy míg odamentek, megtisztultak. Egy pedig ő közülük, mikor látta, hogy meggyógyult, visszatét, dicsőítvén az Istent nagy szóval. És arccal leborult az ő lábainál hálákat adván néki, és az Samáriabeli volt. Felelvén pedig Jézus, mondta: Avagy nem tízen tisztultak-é meg? A kilence pedig hol van? Nem találkoztak akik visszatértek volna dicsőséget adni az Istennek, csak ez az idegen? És mondta néki: Kelj föl, és menj el: a te hited megtartott téged.
(Lukács 17 11-19)

2019. december 8. Advent második vasárnapja


Azokban a napokban megjelent Keresztelő János, és ezt hirdette Júdea pusztájában: "Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!" Mert ő volt az, akiről Ézsaiás így prófétált: "Kiáltó hangja szól a pusztában: Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!" Maga János teveszőr ruhát, és dereka körül bőrövet viselt, tápláléka pedig sáska és erdei méz volt. Akkor kiment hozzá Jeruzsálem, egész Júdea és a Jordán egész környéke; és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóban. Amikor pedig látta, hogy a farizeusok és szadduceusok közül sokan jönnek megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk: "Viperák fajzata! Ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől? Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt, és ne gondoljátok, hogy ezt mondhatjátok magatokban: A mi atyánk Ábrahám! Mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén: ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik, és tűzre vettetik. Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam jön, erősebb nálam: arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket. Kezében szórólapát van, és megtisztítja szérűjét: a gabonáját csűrbe takarítja, a pelyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel."
(Máté 3 1-12)

Amikor pedig János a börtönben hallott Krisztus cselekedeteiről, ezt üzente neki tanítványaival: "Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?" Jézus így válaszolt nekik: "Menjetek, és mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok és láttok: vakok látnak, és bénák járnak, leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak, halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium, és boldog, aki nem botránkozik meg énbennem."
(Máté 11 2-6)

2019. december 1. Advent első vasárnapja


És lőn, mikor útban volt Jeruzsálem felé, hogy ő Samariának és Galileának közepette ment által. És mikor egy faluba bement, jött elé tíz bélpoklos férfi, akik távol megálltak. És felemelték szavukat, mondván: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! És mikor őket látta, mondta nékik: Elmenvén mutassátok meg magatokat a papoknak. És lőn, hogy míg odamentek, megtisztultak. Egy pedig ő közülük, mikor látta, hogy meggyógyult, visszatét, dicsőítvén az Istent nagy szóval. És arccal leborult az ő lábainál hálákat adván néki, és az Samáriabeli volt. Felelvén pedig Jézus, mondta: Avagy nem tízen tisztultak-é meg? A kilence pedig hol van? Nem találkoztak akik visszatértek volna dicsőséget adni az Istennek, csak ez az idegen? És mondta néki: Kelj föl, és menj el: a te hited megtartott téged.
(Lukács 17 11-19)

2019. november 24.


Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk, és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel!
(Thesszalonikaiakhoz írt I. levél 4 13-18)

2019. november 17.


Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről-színre. Most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem.
(Korinthusbeliekhez írt I. levél 13 12)

Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró. Nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését.
(Timótheushoz írt II. levél 4 7-8)

2019. november 10.


Hanem, amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek.
(Korinthusbeliekhez írt I. levél 2 9)

2019. november 3.


Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.
(Jakab 1 17)

2019. október 31. - A reformáció ünnepe


Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az idvességre. Mert azt mondja az írás: Valaki hisz ő benne, meg nem szégyenül. Mert nincs különbség zsidó meg görög között; mert ugyanaz az Ura mindeneknek, aki kegyelemben gazdag mindenekhez, akik őt segítségül hívják. Mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Mimódon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mimódon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mimódon hallanának pedig prédikáló nélkül? Mimódon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? Amiképpen meg van írva: Mely szépek a békesség hirdetőknek lábai, akik jókat hirdetnek! De nem mindenek engedelmeskedtek az evangéliomnak. Mert Ézsaiás azt mondja: Uram! Kicsoda hitt a mi beszédünknek? Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által.
(Rómabeliekhez írt levél 10 10-17)

2019. október 27.


De ha kelet felé megyek, nincsen ott, ha nyugat felé, nem veszem észre. Ha északon működik, nem látom, ha délre fordul, ott sem láthatom. De ő tudja, milyen úton járok: ha megvizsgál, kiderül, hogy arany vagyok. Szorosan járok a nyomában, az ő útján maradok, nem térek le róla. Ajkának parancsából nem engedek, keblembe zártam szája mondásait. De ő hajthatatlan - ki is téríthetné el a szándékától? Véghezviszi, amit lelke kíván. Bizony, beteljesíti, amit kiszabott rám. Ilyesfélét gyakran szokott tenni. Ezért rémület fog el színe előtt, ha csak rágondolok is, megrettenek tőle.
(Jób 23 8-15)

2019. október 20.


Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az idvességre. Mert azt mondja az írás: Valaki hisz ő benne, meg nem szégyenül. Mert nincs különbség zsidó meg görög között; mert ugyanaz az Ura mindeneknek, aki kegyelemben gazdag mindenekhez, akik őt segítségül hívják. Mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Mimódon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mimódon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mimódon hallanának pedig prédikáló nélkül? Mimódon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? Amiképpen meg van írva: Mely szépek a békesség hirdetőknek lábai, akik jókat hirdetnek! De nem mindenek engedelmeskedtek az evangéliomnak. Mert Ézsaiás azt mondja: Uram! Kicsoda hitt a mi beszédünknek? Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által.
(Rómabeliekhez írt levél 10 9-17)

2019. október 13.


Miért tombolnak a népek, milyen hiábavalóságot terveznek a nemzetek? Összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és felkentje ellen: Dobjuk le magunkról bilincseiket, tépjük le köteleiket! A mennyben lakozó kineveti, az Úr kigúnyolja őket. Majd így szól hozzájuk haragjában, izzó haragjában így rémíti meg őket: Én kentem föl királyomat szent hegyemen, a Sionon! Kihirdetem az Úr végzését. Ezt mondta nekem: Az én fiam vagy! Fiammá tettelek ma téged! Kérd tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget. Összetöröd őket vasvesszővel, szétzúzod, mint a cserépedényt! Azért ti, királyok, térjetek észhez, okuljatok, ti, bírái a földnek! Félelemmel szolgáljátok az Urat, reszketve vigadjatok! Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne pusztuljatok az úton. Mert hamar föllángol haragja, de mind boldog, aki hozzá menekül!
(2. zsoltár)

2019. október 6.


Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.
(Zsidókhoz írt levél 11 6)

2019. szeptember 29.


Tizenkét esztendős volt Manassé, mikor uralkodni kezdett volt, és ötvenöt esztendeig uralkodott Jeruzsálemben.
De Manasse elcsábítá Júdát és Jeruzsálem lakóit, hogy még gonoszabbul cselekedjenek, mint a pogányok, akiket az Úr kigyomlált volt Izráel fiai elől. És noha megszólította az Úr Manassét és az ő népét, de nem figyeltek rá. Rájok hozta azért az Úr az Asszíriai király seregének vezéreit, akik Manassét megfogták és vasba vervén megkötözék őt két lánccal, és Babilóniába vitték. Mikor pedig nagy nyomorúságban volt, fohászkodott az Úrhoz az ő Istenéhez, és teljesen megalázta magát az ő atyáinak Istene előtt. És könyörögvén hozzá megkegyelmezett néki, és meghallgatván könyörgését, visszahozta őt Jeruzsálembe, az ő országába. Akkor ismerte meg Manasse, hogy az Úr az igaz Isten.

(Krónikák könyve II. 33. 1, 9-13)

Grádicsok éneke. Mikor visszahozta az Úr Sionnak foglyait, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, nyelvünk pedig vígadozással. Akkor így szóltak a pogányok: Hatalmasan cselekedett ezekkel az Úr! Hatalmasan cselekedett velünk az Úr, azért örvendezünk. Hozd vissza, Uram, a mi foglyainkat, mint patakokat a déli földön! Akik könyhullatással vetnek, vígadozással aratnak majd. Aki vetőmagját sírva emelve megy tova, vígadozással jő elő, kévéit emelve.
(126. zsoltár)

2019. szeptember 22.


Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az idvességre. Mert azt mondja az írás: Valaki hisz ő benne, meg nem szégyenül. Mert nincs különbség zsidó meg görög között; mert ugyanaz az Ura mindeneknek, a ki kegyelemben gazdag mindenekhez, a kik őt segítségül hívják. Mert minden, a ki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Mimódon hívják azért segítségül azt, a kiben nem hisznek? Mimódon hisznek pedig abban, a ki felől nem hallottak? Mimódon hallanának pedig prédikáló nélkül? Mimódon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? A miképen meg van írva: Mely szépek a békesség hirdetőknek lábai, a kik jókat hirdetnek! De nem mindenek engedelmeskedtek az evangyéliomnak. Mert Ésaiás azt mondja: Uram! Kicsoda hitt a mi beszédünknek? Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által.
(Rómabeliekhez írt levél 10 10-17)

2019. szeptember 15.


A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.
(Zsidókhoz írt levél 11 1)

LETÖLTÉS
2019. szeptember 8. Tanévnyitó


A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.
(Zsidókhoz írt levél 11 1)

LETÖLTÉS
2019. szeptember 1.


A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Mert ezzel szereztek jó bizonyságot a régebbiek. Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő. Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain, ami által bizonyságot nyert afelől, hogy igaz, bizonyságot tevén az ő ajándékairól Isten, és az által még holta után is beszél. Hit által vitetett fel Énokh, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten felvitte őt. Mert felvitetése előtt bizonyságot nyert afelől, hogy kedves volt Istennek. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.
(Zsidókhoz írt levél 11 1-6)

LETÖLTÉS
2019. augusztus 25.


Kérte pedig őt egy a farizeusok közül, hogy ő vele egyen, annakokáért bemenvén a farizeus házába, leült enni. És ímé a városban egy asszony aki bűnös volt, mikor megtudta, hogy ő a farizeus házában leült enni, hozott egy alabástrom szelence drága kenetet. És megállt hátul az ő lábainál sírva, könnyeivel kezdte öntözni az ő lábait, és fejének hajával törölte meg, és csókolgatta az ő lábait, és megkente drága kenettel. Mikor pedig ezt látta a farizeus, aki őt meghívta, mondta magában: Ez, ha próféta volna, tudná ki és miféle asszony az, aki őt illeti: hogy bűnös. És felelvén Jézus, mondta néki: Simon, van valami mondani valóm néked. És az mondta: Mester, mondjad. Egy hitelezőnek két adósa volt: az egyik adós volt ötszáz pénzzel, a másik pedig ötvennel. És mikor nem volt nékik miből megadni, mind a kettőnek elengedte. E kettő közül azért, mondd meg, melyik szereti őt jobban? Felelvén pedig Simon, mondta: Azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. És Jézus mondta néki: Igazán ítéltél. És az asszonyhoz fordulván, mondta Simonnak: Látod-é ez asszonyt? Bejöttem a te házadba, az én lábaimnak vizet nem adtál: ez pedig könnyeivel öntözte az én lábaimat, és fejének hajával törölte meg. Engem meg nem csókoltál: ez pedig azidőtől fogva, hogy bejöttem, nem szűnt meg az én lábaimat csókolgatni. Olajjal az én fejemet meg nem kented: ez pedig drága kenettel kente meg az én lábaimat. Minekokáért mondom néked: Néki sok bűne bocsáttatott meg, mert igen szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. És mondta annak: Megbocsáttattak néked a te bűneid.
(Lukács 7 36-48)

LETÖLTÉS
2019. augusztus 18.


Volt pedig egy tanítvány Damaszkuszban, név szerint Ananiás, és mondta annak az Úr látásban: Ananiás! Az pedig mondta: Ímhol vagyok Uram! Az Úr pedig mondta néki: Kelj fel és menj el az úgynevezett Egyenes utcába, és keress föl a Júdás házában egy Saulus nevű tárzusi embert, mert ímé imádkozik. És látá Saulus látásban, hogy egy Ananiás nevű férfiú beméne hozzá és kezét reá veté, hogy lásson. Felele pedig Ananiás: Uram, sok embertől hallottam e férfiú felől, mily sok bosszúsággal illeté a te szenteidet Jeruzsálemben. És itt is hatalma van a főpapoktól, hogy mindazokat megkötözze, kik a te nevedet segítségül hívják. Mondta pedig néki az Úr: Eredj el, mert ő nékem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok és királyok, és Izráel fiai előtt. Mert én megmutatom néki, mennyit kell néki az én nevemért szenvedni. Elment azért Ananiás és bement a házba, és kezeit reá vetvén, mondta: Saul atyámfia, az Úr küldött engem, Jézus, aki megjelent néked az úton, melyen jöttél, hogy szemeid megnyíljanak és beteljesedjél Szentlélekkel. És azonnal mintegy pikkelyek estek le szemeiről, és mindjárt visszanyeré látását, és felkelvén, megkeresztelkedék.
(Apostolok Cselekedetei 9 10-18)

LETÖLTÉS
2019. augusztus 11.


Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.
(Rómaiakhoz írt levél 12 1-2)

LETÖLTÉS
2019. augusztus 4.


Azokban a napokban felállt Péter a testvérek körében, amikor mintegy százhúsz főnyi sokaság volt ott együtt, és így szólt: Testvéreim, férfiak! Be kellett teljesednie az Írásból annak, amit előre megmondott a Szentlélek Dávid szája által Júdásról, aki vezetője lett azoknak, akik elfogták Jézust; közénk tartozott, és részt kapott ebből a szolgálatból. Ez gonosztettének jutalmából mezőt szerzett, de fejjel lezuhant, kettészakadt derékban, és egész belső része kifordult. Közismertté is vált ez Jeruzsálem lakói előtt, ezért nevezték el azt a mezőt a maguk nyelvén Akeldamának, azaz Vérmezőnek. Mert meg van írva a Zsoltárok könyvében: "Legyen a szállása pusztává, és lakó ne legyen abban", és "az ő tisztségét más kapja meg". Szükséges tehát, hogy azok közül a férfiak közül, akik egész idő alatt együtt voltak velünk, amíg közöttünk járt az Úr Jézus, kezdve János keresztségétől addig a napig, amelyen felvitetett tőlünk, még valaki tanúja legyen velünk együtt az ő feltámadásának. Ekkor kijelöltek kettőt: Józsefet, más néven Barsabbást, akinek mellékneve Jusztusz volt, és Mátyást, és így imádkoztak: Urunk, minden szívnek ismerője, te mutasd meg, hogy e kettő közül melyiket választottad magadnak, hogy megkapja ebben a szolgálatban, az apostolságban azt a helyet, amelyet Júdás elhagyott, hogy az őt megillető helyre jusson. Sorsot vetettek rájuk: a sors Mátyásra esett, és a tizenegy apostol közé sorolták őt.
(Apostolok Cselekedetei 1 15-26)

LETÖLTÉS
2019. július 28.


Az Úr ezt mondta Abrámnak: Menj el földedről, rokonságod közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked! Nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége.
(Mózes I. 12 1-3)

Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg: mondjatok áldást, hiszen arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek.
(Péter I. 3 8-9)

LETÖLTÉS
2019. július 21.


Legyetek irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas!
(Lukács 6 36)

LETÖLTÉS
2019. július 14.


Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban.
(Timótheushoz írt I. levél 4 12)

LETÖLTÉS
2019. július 7. - Gyermektábor zárás


Közelgettek vala pedig ő hozzá a vámszedők és a bűnösök mind, hogy hallgassák őt. És zúgolódának a farizeusok és az írástudók, mondván: Ez bűnösöket fogad magához, és velük együtt eszik. Ő pedig ezt a példázatot beszélé nékik, mondván: Melyik ember az közületek, akinek ha száz juha van, és egyet azok közül elveszt, nem hagyja ott a kilencvenkilencet a pusztában, és nem megy az elveszett után, mígnem megtalálja azt? És ha megtalálta, felveti az ő vállára, örülvén. És haza menvén, egybehívja barátait és szomszédait, mondván nékik: Örvendezzetek én velem, mert megtaláltam az én juhomat, amely elveszett. Mondom néktek, hogy ily módon nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, hogynem kilencvenkilenc igaz emberen, akiknek nincs szükségük megtérésre.
(Lukács 15 1-7)

LETÖLTÉS
2019. június 30.


Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja: "Szeretem Istent", a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is.
(János első levele 4 19-21)

LETÖLTÉS
2019. június 23.


Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek!
(Filippibeliekhez írt levél 4 4)

LETÖLTÉS
2019. június 16. - Tanévzáró


És ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik, hanem attól féljetek inkább, aki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gyehennában. Nemde, két verebecskét meg lehet venni egy kis fillérért? És egy sem esik azok közül a földre a ti Atyátok akarata nélkül! Néktek pedig még a fejetek hajszálai is mind számon vannak. Ne féljetek azért. Ti sok verebecskénél drágábbak vagytok. Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei Atyám előtt.
(Máté 10 28-33)

LETÖLTÉS
2019. június 10. - Pünkösdhétfő - Konfirmáció


Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. Amikor ez a zúgás támadt, összefutott a sokaság, és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták: Íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Megdöbbentek mindnyájan, és tanácstalanul kérdezgették egymástól: Mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták: Édes bortól részegedtek meg.
(Apostolok Cselekedetei 2 1-13)

LETÖLTÉS
2019. június 9. - Pünkösdvasárnap


Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek!
(Filippibeliekhez írt levél 4 4)

LETÖLTÉS
2019. június 2.


Most pedig tehozzád megyek, és ezeket beszélem a világon, hogy ők az én örömemet teljesen bírják ő magukban.
(János 17 13)

LETÖLTÉS
2019. május 19.


Archívum


János 1 41-43
LETÖLTÉS
2019. május 5. Anyák Napja

János 20 24-29
LETÖLTÉS
2019. április 28.

János 20 14-16
LETÖLTÉS
2019. április 21. Húsvétvasárnap

Lukács 23 44-46
LETÖLTÉS
2019. április 19. Nagypéntek

János I. levele 1 7
LETÖLTÉS
2019. április 14.

Lukács 1 45
LETÖLTÉS
2019. április 7.

84. zsoltár 13
LETÖLTÉS
2019. március 30.

Máté 5 8
LETÖLTÉS
2019. március 24.

Máté 5 8
LETÖLTÉS
2019. március 17.

Máté 5 8
LETÖLTÉS
2019. március 10.

Máté 13 36-43
LETÖLTÉS
2019. március 3.

Máté 13 24-30
LETÖLTÉS
2019. február 24.

Máté 13 24-30
LETÖLTÉS
2019. február 17.

Máté 13 24-30
Máté 13 36-41
LETÖLTÉS
2019. február 10.

Máté 8 23-27
Lukács 22 40-46
LETÖLTÉS
2019. február 3.

Dániel 3 16-18
LETÖLTÉS
2019. január 27.

Márk 12 1-11
LETÖLTÉS
2019. január 20.

Máté 4 19-20
LETÖLTÉS
2019. január 13.

Korinthusbeliekhez írt II. levél 4 5-7
LETÖLTÉS
2019. január 6.

Máté 4 18-22
LETÖLTÉS
2019. január 1. - Újévi áldáskérő Istentisztelet

139. zsoltár 23-24
LETÖLTÉS
2018. december 31. - Év végi hálaadó Istentisztelet

Lukács 2 29-30
LETÖLTÉS
2018. december 30.

Lukács 2 8-20
LETÖLTÉS
2018. december 26. - Karácsony

Máté 2 2,9-11
LETÖLTÉS
2018. december 25. - Karácsony

Lukács 2 8-12
LETÖLTÉS
2018. december 23. - Advent negyedik vasárnapja

Lukács 2 8-12
LETÖLTÉS
2018. december 16. - Advent harmadik vasárnapja - Gyermekkarácsony

Korinthusbeliekhez írt II. levél 4 6
LETÖLTÉS
2018. december 9. - Advent második vasárnapja.

Lukács 15 20-24
LETÖLTÉS
2018. december 2. - Advent első vasárnapja.

Lukács 15 1-3, 8-10; 19 10
LETÖLTÉS
2018. november 25.

Máté 20 31-34
LETÖLTÉS
2018. november 18.

Lukács 15 20
LETÖLTÉS
2018. november 11.

Lukács 15 18
LETÖLTÉS
2018. november 4.

Rómabeliekhez írt levél 5 1-11
LETÖLTÉS
2018. október 31. - A reformáció napja

Lukács 15 12,17
LETÖLTÉS
2018. október 28.

Lukács 15 10-18
LETÖLTÉS
2018. október 21.

Apostolok Cselekedetei 16 31
LETÖLTÉS
2018. október 14.

Korinthusbeliekhez írt II. levél 9 6-7
LETÖLTÉS
2018. szeptember 30.

Jeremiás 29 11
LETÖLTÉS
2018. szeptember 23. - JUBILEUMI HÁLAADÓ ISTENTISZTELET

Máté 12 46-50
LETÖLTÉS
2018. szeptember 16.

Márk 6 1-6
LETÖLTÉS
2018. szeptember 9. - Tanévnyitó

János 6 66-69
LETÖLTÉS
2018. szeptember 2.

János 6 48-51
LETÖLTÉS
2018. augusztus 26.

János 14 6
LETÖLTÉS
2018. augusztus 19.

János 10 1-9
LETÖLTÉS
2018. augusztus 5.

Rómabeliekhez írt levél 7 22-25
LETÖLTÉS
2018. július 29.

Lukács 9 1-6;10
LETÖLTÉS
2018. július 22.

Galatákhoz írt levél 4 4-11
Jelenések 2 4
LETÖLTÉS
2018. július 15.

Lukács 6 27-31
LETÖLTÉS
2018. július 8.

Apostolok Cselekedetei 16 6-10
LETÖLTÉS
2018. július 1.

150. Zsoltár
LETÖLTÉS
2018. június 24.

Máté 19 13-15
LETÖLTÉS
2018. június 17. - Tanévzáró

Apostolok Cselekedetei 3 1-10
LETÖLTÉS
2018. június 10.

Ézsaiás 32 13-18
LETÖLTÉS
2018. június 3.

Mózes V. 11 1-7
LETÖLTÉS
2018. május 27. - Hősök napja

Példabeszédek 22 28
LETÖLTÉS
2018. május 21. - Pünkösdhétfő - Konfirmáció

Rómabeliekhez írt levél 5 5
János 13 34-35
LETÖLTÉS
2018. május 20. - Pünkösdvasárnap

Rómabeliekhez írt levél 5 1-5
LETÖLTÉS
2018. május 13.

Timótheushoz írt II. levél 1 1-5
LETÖLTÉS
2018. május 6. - Anyák napja

Rómabeliekhez írt levél 8 35-39
LETÖLTÉS
2018. április 29.

Apostolok Cselekedetei 9 1-5
LETÖLTÉS
2018. április 22.

Timótheushoz írt II. levél 4 13
LETÖLTÉS
2018. április 15.

Kolossébeliekhez írt levél 2 14
LETÖLTÉS
2018. április 8.

Márk 16 1-16
Korinthusbeliekhez írt I. levél 15 14
LETÖLTÉS
2018. április 1. - Húsvétvasárnap

Márk 15 25-39
Filippibeliekhez írt levél 2 5-8
LETÖLTÉS
2018. március 30. - Nagypéntek

János 12 1-15
LETÖLTÉS
2018. március 25. - Virágvasárnap

Máté 17 24-27
Máté 22 17-21
LETÖLTÉS
2018. március 18.

Máté 21 23-25
LETÖLTÉS
2018. március 11.

Máté 20 1-16
LETÖLTÉS
2018. március 4.

Sámuel I. könyve 17 43-50
LETÖLTÉS
2018. február 25.

Sámuel I. könyve 17 38-47
LETÖLTÉS
2018. február 18.

Sámuel I. könyve 17 25-36
LETÖLTÉS
2018. február 11.

Sámuel I. könyve 17 1-11; 24
LETÖLTÉS
2018. február 4.

Jeremiás 9 22-23
LETÖLTÉS
2018. január 28.

Sámuel I. 17 1-11
LETÖLTÉS
2018. január 21.

Zsoltárok 40 8-10
LETÖLTÉS
2018. január 14.

Mózes V. 5 31
LETÖLTÉS
2018. január 7.

Zsoltárok 145 18
LETÖLTÉS
2018. január 1.

Máté 4 1-11
LETÖLTÉS
2017. december 31.

Filippiekhez írt levél 2 5-11
LETÖLTÉS
2017. december 26. - Karácsony

2018. előtti videók >>>