Welcome Visitor:

Videó Archívum

Ettől fogva sokan visszavonultak az ő tanítványai közül és nem jártak többé ővele. Mondta azért Jézus a tizenkettőnek: Vajon ti is el akartok-é menni? Felele néki Simon Péter: Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia.
(János 6 66-69)

LETÖLTÉS
2018. szeptember 2.


Én vagyok az életnek kenyere. A ti atyáitok a mannát ették a pusztában, és meghaltak. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, hogy kiki egyék belőle és meg ne haljon. Én vagyok amaz élő kenyér, amely a mennyből szállott alá. Ha valaki eszik e kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, amelyet én adok a világ életéért.
(János 6 48-51)

LETÖLTÉS
2018. augusztus 26.


Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.
(János 14 6)

LETÖLTÉS
2018. augusztus 19.


Bizony, bizony mondom néktek: A ki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem máshonnan hág be, tolvaj az és rabló. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. Ennek az ajtónálló ajtót nyit; és a juhok hallgatnak annak szavára; és a maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket. És mikor kiereszti az ő juhait, előttök megy; és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól: mert nem ismerik az idegenek hangját. Ezt a példázatot mondá nékik Jézus; de ők nem értették, mi az, amit szólt nékik. Újra mondta azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy én vagyok a juhoknak ajtaja. Mindazok, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók: de nem hallgattak rájok a juhok. Én vagyok az ajtó: ha valaki én rajtam megy be, megtartatik és bejár és kijár majd, és legelőt talál.
(János 10 1-9)

LETÖLTÉS
2018. augusztus 5.


Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabul ád a bűn törvényének, mely van az én tagjaimban. Óh én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből? Hálát adok Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által. Azért jóllehet én az elmémmel az Isten törvényének, de testemmel a bűn törvényének szolgálok.
(Rómabeliekhez írt levél 7 22-25)

LETÖLTÉS
2018. július 29.


Miután összehívta a tizenkettőt, erőt és hatalmat adott nekik minden ördög felett és a betegségek gyógyítására. Azután elküldte őket, hogy hirdessék az Isten országát, és gyógyítsanak. Ezt mondta nekik: Semmit ne vigyetek az útra, se botot, se tarisznyát, se kenyeret, se pénzt, második ruhátok se legyen! Amikor betértek egy házba, maradjatok ott, és onnan induljatok tovább! Ha valahol nem fogadnak be titeket, amikor kimentek abból a városból, verjétek le még a port is lábatokról, bizonyságul ellenük. Útra keltek tehát, és jártak faluról falura, hirdették az evangéliumot, és gyógyítottak mindenütt.
Amikor az apostolok visszatértek, elbeszélték Jézusnak mindazt, amit tettek. Akkor maga mellé vette őket, és elvonult velük külön egy Bétsaida nevű városba.

(Lukács 9 1-6;10)

LETÖLTÉS
2018. július 22.


Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő Fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. Minthogy pedig fiak vagytok, kibocsátotta az Isten az ő Fiának Lelkét a ti szíveitekbe, ki ezt kiáltja: Abba, Atyám! Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú; ha pedig fiú, Istennek örököse is Krisztus által. Ámde akkor, mikor még nem ismertétek az Istent, azoknak szolgáltatok, amik természet szerint nem istenek. Most azonban, hogy megismertétek az Istent, sőt hogy megismert titeket az Isten, miként tértek vissza ismét az erőtelen és gyarló elemekhez, amelyeknek megint újból szolgálni akartok? Megtartjátok a napokat és hónapokat és időket, meg az esztendőket. Féltelek titeket, hogy hiába fáradoztam körülöttetek.
(Galatákhoz írt levél 4 4-11)

De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad.
(Jelenések 2 4)

LETÖLTÉS
2018. július 15.


De néktek mondom, kik engem hallgattok: Szeressétek ellenségeiteket, jól tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik titeket háborgatnak. Aki egyik arcodat megüti, fordítsd néki a másikat is; és attól, aki felső ruhádat elveszi, ne vond meg alsó ruhádat se. Mindennek pedig, aki tőled kér, adj; és attól, aki elveszi a tiédet, ne kérd vissza. És amint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is akképen cselekedjetek azokkal.
(Lukács 6 27-31)

LETÖLTÉS
2018. július 8.


Azután átmentek Frígia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában. Amikor Míszia felé mentek, Bitiniába próbáltak eljutni, de Jézus Lelke nem engedte őket. Ezért Míszián áthaladva lementek Tróászba. Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak: egy makedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt: Jöjj át Makedóniába, légy segítségünkre! A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Makedóniába, mert megértettük: Isten oda hívott minket, hogy hirdessük nekik az evangéliumot.
(Apostolok Cselekedetei 16 6-10)

LETÖLTÉS
2018. július 1.


Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek Istent az ő szent helyén; dicsérjétek őt az ő hatalmának boltozatán! Dicsérjétek őt hősi tetteiért, dicsérjétek őt nagyságának gazdagsága szerint! Dicsérjétek őt kürtzengéssel; dicsérjétek őt hárfán és citerán! Dicsérjétek őt dobbal és tánccal, dicsérjétek őt hegedűkkel és fuvolával! Dicsérjétek őt hangos cimbalommal, dicsérjétek őt harsogó cimbalommal! Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat!
(150. Zsoltár)

LETÖLTÉS
2018. június 24.


Ekkor kis gyermekeket hoztak hozzá, hogy kezeit vesse azokra, és imádkozzon; a tanítványok pedig dorgálták őket. Jézus pedig mondta: Hagyjatok békét e kis gyermekeknek, és ne tiltsátok meg nekik, hogy hozzám jöjjenek; mert ilyeneké a mennyeknek országa. És kezeit reájuk vetve, eltávozott onnan.
(Máté 19 13-15)

LETÖLTÉS
2018. június 17. - Tanévzáró


Péter és János pedig együtt mentek fel a templomba az imádkozásnak órájára, kilencre. És hoztak egy embert, aki az ő anyjának méhétől fogva sánta volt, akit minden nap le szoktak tenni a templom kapujánál, amelyet Ékesnek neveznek, hogy kérjen alamizsnát azoktól, akik bemennek a templomba. Ez mikor látta, hogy Péter és János a templomba akarnak bemenni, kért tőlük alamizsnát. Péter pedig mikor szemeit reá vetette Jánossal egyben, mondta: Nézz mi reánk! Az annak okáért figyelmezett reájuk, remélvén, hogy valamit kap tőlük. Péter pedig mondta: Ezüstöm és aranyam nincsen nékem; hanem amim van, azt adom néked: a názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel és járj! És őt jobbkezénél fogva felemelte, és azonnal megerősödtek az ő lábai és bokái. És felszökvén, megállt és járt és bement velük a templomba, járkálva és szökdelve és dicsérve az Istent. És látta őt az egész nép, hogy jár és dicséri az Istent: És megismerték őt, hogy ő volt az, aki alamizsnáért ült a templomnak Ékes kapujában; és megteltek csodálkozással és azon való álmélkodással, ami történt vele.
(Apostolok Cselekedetei 3 1-10)

LETÖLTÉS
2018. június 10.


Népemnek földét tüske, tövis verte fel, és az örvendő városnak minden öröm-házait. A paloták elhagyatva, a város zaja elnémult, torony és bástya barlangokká lettek örökre, hol a vadszamár kedvére él, a nyájak meg legelnek. Míglen kiöntetik reánk a lélek a magasból, és lészen a puszta termőfölddé, és a termőföld erdőnek tartatik. És lakozik a pusztában jogosság, és igazság fog ülni a termőföldön. És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. Népem békesség hajlékában lakozik, biztonság sátraiban, gondtalan nyugalomban.
(Ézsaiás 32 13-18)

LETÖLTÉS
2018. június 3.


Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, tartsd meg az ő megtartani valóit: rendeléseit, végzéseit és parancsolatait minden időben. És tudjátok meg ma (mert nem a ti fiaitokkal szólok, akik nem tudják és nem látták) az Úrnak, a te Isteneteknek fenyítését, nagyságát, erős kezét és kinyújtott karját, jeleit és cselekedeteit, amelyeket Egyiptomban cselekedett a fáraóval, az egyiptombéliek királyával, és az ő egész földével; és amelyeket cselekedett az egyiptombéliek seregével, lovaival és szekereivel, mivelhogy reájok árasztá a Veres tenger vizeit, mikor üldöztek titeket, és elveszté őket az Úr mind e mai napig; és amelyeket cselekedett veletek a pusztában, amíg e helyre jutottatok; és amelyeket cselekedett Dáthánnal és Abirámmal, Eliábnak a Rúben fiának fiaival, mikor a föld megnyitá az ő száját, és elnyelé őket háznépeikkel, sátoraikkal, és minden marhájokkal egyetemben, amely az övék volt, az egész Izráel között. Mert saját szemeitekkel láttátok az Úrnak minden nagy cselekedetét, amelyeket cselekedett.
(Mózes V. 11 1-7)

LETÖLTÉS
2018. május 27. - Hősök napja


Ne bontsd el a régi határt, melyet csináltak a te eleid.
(Példabeszédek 22 28)

LETÖLTÉS
2018. május 21. - Pünkösdhétfő - Konfirmáció


A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, ki adatott nékünk.
(Rómabeliekhez írt levél 5 5)

Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.
(János 13 34-35)

LETÖLTÉS
2018. május 20. - Pünkösdvasárnap


Archívum


Rómabeliekhez írt levél 5 1-5
LETÖLTÉS
2018. május 13.

Timótheushoz írt II. levél 1 1-5
LETÖLTÉS
2018. május 6. - Anyák napja

Rómabeliekhez írt levél 8 35-39
LETÖLTÉS
2018. április 29.

Apostolok Cselekedetei 9 1-5
LETÖLTÉS
2018. április 22.

Timótheushoz írt II. levél 4 13
LETÖLTÉS
2018. április 15.

Kolossébeliekhez írt levél 2 14
LETÖLTÉS
2018. április 8.

Márk 16 1-16
Korinthusbeliekhez írt I. levél 15 14
LETÖLTÉS
2018. április 1. - Húsvétvasárnap

Márk 15 25-39
Filippibeliekhez írt levél 2 5-8
LETÖLTÉS
2018. március 30. - Nagypéntek

János 12 1-15
LETÖLTÉS
2018. március 25. - Virágvasárnap

Máté 17 24-27
Máté 22 17-21
LETÖLTÉS
2018. március 18.

Máté 21 23-25
LETÖLTÉS
2018. március 11.

Máté 20 1-16
LETÖLTÉS
2018. március 4.

Sámuel I. könyve 17 43-50
LETÖLTÉS
2018. február 25.

Sámuel I. könyve 17 38-47
LETÖLTÉS
2018. február 18.

Sámuel I. könyve 17 25-36
LETÖLTÉS
2018. február 11.

Sámuel I. könyve 17 1-11; 24
LETÖLTÉS
2018. február 4.

Jeremiás 9 22-23
LETÖLTÉS
2018. január 28.

Sámuel I. 17 1-11
LETÖLTÉS
2018. január 21.

Zsoltárok 40 8-10
LETÖLTÉS
2018. január 14.

Mózes V. 5 31
LETÖLTÉS
2018. január 7.

Zsoltárok 145 18
LETÖLTÉS
2018. január 1.

Máté 4 1-11
LETÖLTÉS
2017. december 31.

Filippiekhez írt levél 2 5-11
LETÖLTÉS
2017. december 26. - Karácsony

Márk 8 27-29
LETÖLTÉS
2017. december 25. - Karácsony

Máté 25 1-13
LETÖLTÉS
2017. december 24. - Advent negyedik vasárnapja

János I. levele 3 18
LETÖLTÉS
2017. december 17. - Advent harmadik vasárnapja

Thesszalonikaiakhoz írt I. levél 4 13 18
LETÖLTÉS
2017. december 10. - Advent második vasárnapja

Zsoltárok könyve 37 7
LETÖLTÉS
2017. december 3. - Advent első vasárnapja

Mózes I. könyve 4 1-7
LETÖLTÉS
2017. november 26.

Rómaiakhoz írt levél 10 17
LETÖLTÉS
2017. november 19.

Mózes II. könyve 2 11-20
LETÖLTÉS
2017. november 12.

Mózes II. könyve 2 11-20
LETÖLTÉS
2017. november 5.

Efézusbeliekhez írt levél 4 20-25
LETÖLTÉS
2017. október 31. - A reformáció 500. évfordulója

KÉPEK>>>

Mózes II. könyve 6 1-9
LETÖLTÉS
2017. október 29.

Timóteushoz írt II. levél 3 16-17
LETÖLTÉS
2017. október 22.

Mózes II. könyve 3 1-5
LETÖLTÉS
2017. október 15.

Mózes II. könyve 3 1-5
LETÖLTÉS
2017. október 8.

Mózes II. könyve 3 1-5
LETÖLTÉS
2017. október 1.

Mózes II. könyve 2 1-10
LETÖLTÉS
2017. szeptember 24.

Mózes II. könyve 2 1-10
LETÖLTÉS
2017. szeptember 17.

Máté 28 19-20
Apostolok Cselekedetei 2 38-39
LETÖLTÉS
2017. szeptember 10. - Tanévnyitó

Ámós 8 11
János 6 35
LETÖLTÉS
2017. szeptember 3.

János 5 8
LETÖLTÉS
2017. augusztus 27.

Máté 13 33
LETÖLTÉS
2017. augusztus 20.

Máté 8 23-27
LETÖLTÉS
2017. augusztus 13.

Rómabeliekhez írt levél 8 35-39
LETÖLTÉS
2017. augusztus 6.

Korinthusbeliekhez írt I. levél 16 12
LETÖLTÉS
2017. július 30.

Apostolok Cselekedetei 26 22-29
LETÖLTÉS
2017. július 23.

Zsoltárok 59 10
LETÖLTÉS
2017. július 9. - Gyermektábor zárás

Apostolok Cselekedetei 8 1-6
LETÖLTÉS
2017. július 2.

Lukács 19 1-10
LETÖLTÉS
2017. június 25.

Apostolok Cselekedetei 5 12-17
Apostolok Cselekedetei 5 29
LETÖLTÉS
2017. június 18.

Korinthusbeliekhez írt II. levél 5 7
LETÖLTÉS
2017. június 11. Tanévzáró

Zsidókhoz írt levél 13 8
LETÖLTÉS
2017. június 5. Pünkösdhétfő - Konfirmáció

János 16 4-11
LETÖLTÉS
2017. június 4. Pünkösdvasárnap

Jelenések 21 1-8
LETÖLTÉS
2017. május 28. Hősök napja

Korinthusbeliekhez írt I. levél 12 12-13
LETÖLTÉS
2017. május 21.

Bírák könyve 7 1-8
LETÖLTÉS
2017. május 14.

Timótheushoz írt II. levél 1 5
LETÖLTÉS
2017. május 7. Anyák napja

Korinthusbeliekhez írt II. levél 4 6
LETÖLTÉS
2017. április 30.

Dániel 3 17-18
LETÖLTÉS
2017. április 23.

Márk 16 1-16
LETÖLTÉS
2017. április 16. Húsvétvasárnap

Apostolok Cselekedetei 2 23-24
LETÖLTÉS
2017. április 14. Nagypéntek

Ézsaiás 61 1-2
LETÖLTÉS
2017. április 9.

Márk 12 24
LETÖLTÉS
2017. április 2.

Márk 10 49
LETÖLTÉS
2017. március 26.

Lukács 9 35
LETÖLTÉS
2017. március 19.

János I. levele 1 8
LETÖLTÉS
2017. március 12.

Rómabeliekhez írt levél 15 4
LETÖLTÉS
2017. március 5.

Máté 15 28
LETÖLTÉS
2017. február 26.

Márk 2 5
LETÖLTÉS
2017. február 19.

Márk 2 5
LETÖLTÉS
2017. február 12.

Márk 2 5
LETÖLTÉS
2017. február 5.

Lukács 17 11-19
LETÖLTÉS
2017. január 29.

Korinthusbeliekhez írt II. levél 5 17
LETÖLTÉS
2017. január 22.

Jeremiás 1 4-12
LETÖLTÉS
2017. január 15.

Jeremiás 1 4-12
LETÖLTÉS
2017. január 8.

Zsidókhoz írt levél 4 12
LETÖLTÉS
2017. január 1.

2017. előtti videók >>>