Welcome Visitor:

Videó Archívum

Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk; és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. Nemcsak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságokban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrést nemz, a békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, ki adatott nékünk.
(Rómabeliekhez írt levél 5 1-5)

LETÖLTÉS
2018. május 13.


Pál, Jézus Krisztusnak apostola, Isten akaratából, a Krisztus Jézusban való életnek ígérete szerint, Timótheusnak, az én szeretett fiamnak: kegyelem, irgalmasság, békesség az Atya Istentől és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól. Hálát adok az Istennek, a kinek szolgálok őseimtől fogva tiszta lelkiismerettel, hogy szüntelen gondolok reád könyörgéseimben éjjel és nappal, kívánván téged látni, megemlékezvén a te könyhullatásaidról, hogy örömmel teljesedjem be. Eszembe jutván a benned levő, képmutatás nélkül való hit, amely lakozott először a te nagyanyádban Loisban és anyádban Eunikában, meg vagyok azonban győződve, hogy benned is.
(Timótheushoz írt II. levél 1 1-5)

LETÖLTÉS
2018. május 6. - Anyák napja


Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é? Amint megvan írva, hogy: Te éretted gyilkoltatunk minden napon, olybá tekintenek mint vágó juhokat. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, aki minket szeretett, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.
(Rómabeliekhez írt levél 8 35-39)

LETÖLTÉS
2018. április 29.


Saulus pedig még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úrnak tanítványai ellen, elment a főpaphoz, kért tőle leveleket Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogy ha talál némelyeket, kik ez útnak követői, akár férfiakat, akár asszonyokat, fogva vigye Jeruzsálembe. És amint ment, lőn, hogy közelgetett Damaszkuszhoz, és nagy hirtelenséggel fény sugározta őt körül a mennyből. És ő leesvén a földre, szózatot hallott, mely ezt mondta néki: Saul, Saul, mit kergetsz engem? És mondta: Kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig mondta: Én vagyok Jézus, akit te kergetsz: nehéz néked az ösztön ellen rúgódoznod.
(Apostolok Cselekedetei 9 1-5)

LETÖLTÉS
2018. április 22.


A felsőruhámat, melyet Troásban Kárpusnál hagytam, jöttödben hozd el, a könyveket is, kiváltképpen a hártyákat.
(Timótheushoz írt II. levél 4 13)

LETÖLTÉS
2018. április 15.


Az által, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára.
(Kolossébeliekhez írt levél 2 14)

LETÖLTÉS
2018. április 8.


Mikor pedig elmúlt a szombat, Mária Magdaléna, és Mária a Jakab anyja, és Salomé, drága keneteket vásároltak, hogy elmenvén, megkenjék őt. És korán reggel, a hétnek első napján a sírbolthoz mentek napfelkeltekor. És mondták maguk között: Kicsoda hengeríti el nékünk a követ a sírbolt szájáról? És odatekintvén, láták, hogy a kő el van hengerítve, mert felette nagy volt. És bemenvén a sírboltba, láttak egy ifjút ülni jobb felől, fehér ruhába öltözve, és megfélemlének. Az pedig monda nékik: Ne féljetek. A Názáreti Jézust keresitek, aki megfeszíttetett, föltámadott, nincsen itt. Ímé a hely, ahová őt helyezték.
(Márk 16 1-16)

Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiábavaló a mi prédikálásunk, de hiábavaló a ti hitetek is.
(Korinthusbeliekhez írt I. levél 15 14)

LETÖLTÉS
2018. április 1. - Húsvétvasárnap


Három óra volt, mikor megfeszítették őt. Az ő kárhoztatásának oka pedig így volt felírva: A zsidók királya. Két rablót is megfeszítettek vele, egyet jobb és egyet bal keze felől. És beteljesedék az írás, amely azt mondja: És a bűnösök közé számláltaték. Az arra menők pedig szidalmazták őt, fejüket hajtogatván és mondván: Hah! Aki lerontod a templomot, és három nap alatt fölépíted, szabadítsd meg magadat, és szállj le a keresztről! Hasonlóképen pedig a főpapok is, csúfolodván egymás között, az írástudókkal együtt mondták: Másokat megtartott, magát nem bírja megtartani. A Krisztus, az Izráel királya, szálljon le most a keresztről, hogy lássuk és higgyünk. A kiket vele feszítettek meg, azok is szidalmazták őt. Mikor pedig hat óra lett, sötétség támadt az egész földön kilenc óráig. És kilenc órakor fennszóval kiáltott Jézus mondván: Elói, Elói! Lamma Sabaktáni? Ami megmagyarázva annyi, mint: Én Istenem, én Istenem! miért hagyál el engemet? Némelyek pedig meghallván ezt az ott állók közül, mondának: Ímé Illést hívja. Egy ember pedig odafutamodék és egy szivacsot megtöltvén ecettel és azt nádszálra tűzvén, inni ada néki, mondván: Hagyjátok el, lássuk, ha eljő-é Illés, hogy levegye őt. Jézus pedig nagy fennszóval kiáltván kibocsátá lelkét. És a templom kárpítja fölétől aljáig ketté hasadt. Látván pedig a százados, aki vele átellenben állt, hogy ekként kiáltva bocsátá ki lelkét, mondta: Bizony, ez az ember Isten Fia volt!
(Márk 15 25-39)

Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is. Aki, mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén. És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig.
(Filippibeliekhez írt levél 2 5-8)

LETÖLTÉS
2018. március 30. - Nagypéntek


Jézus azért hat nappal a húsvét előtt ment Bethániába, ahol a megholt Lázár volt, a kit feltámasztott a halálból. Vacsorát készítettek azért ott néki, és Márta szolgált fel, Lázár pedig egy volt azok közül, akik együtt ültek ővele. Mária azért elővett egy font igazi, drága nárdusból való kenetet, megkente a Jézus lábait, és megtörölte annak lábait a saját hajával, a ház pedig megtelt a kenet illatával. Monda azért egy az ő tanítványai közül, Iskáriótes Júdás, Simonnak fia, a ki őt elárulta: Miért nem adták el ezt a kenetet háromszáz dénáron, és miért nem adták a szegényeknek? Ezt pedig nem azért mondta, mintha néki a szegényekre volna gondja, hanem mivelhogy tolvaj volt, és nála volt az erszény, és amit abba tettek, elcsente. Mondta azért Jézus: Hagyj békét néki, az én temetésem idejére tartogatta ő ezt. Mert szegények mindenkor vannak veletek, én pedig nem mindenkor vagyok. A zsidók közül azért nagy sokaság értesült arról, hogy ő ott van: és oda mentek nemcsak Jézusért, hanem hogy Lázárt is lássák, akit feltámasztott a halálból. A papifejedelmek pedig tanácskoztak, hogy Lázárt is megöljék. Mivelhogy a zsidók közül sokan ő miatta mentek oda és hittek a Jézusban. Másnap a nagy sokaság, amely az ünnepre jött, hallván, hogy Jézus Jeruzsálembe jő, pálmaágakat vett, és kiment elébe, és kiáltották: Hozsánna! Áldott, aki jő az Úrnak nevében, az Izráelnek ama királya! Talált pedig Jézus egy szamarat, felült arra, amint meg van írva: Ne félj Sionnak leánya: Ímé a te királyod jő, szamárnak vemhén ülve.
(János 12 1-15)

LETÖLTÉS
2018. március 25. - Virágvasárnap


Mikor pedig eljutottak Kapernaumba, a kétdrakma-szedők Péterhez mentek és mondták néki: A ti mesteretek nem fizeti-é a kétdrakmát? Monda: Igen. És mikor bement a házba, megelőzte őt Jézus, mondván: Mit gondolsz Simon? A föld királyai kiktől szednek vámot vagy adót? A fiaiktól-é, vagy az idegenektől? Monda néki Péter: Az idegenektől. Monda néki Jézus: Tehát a fiak szabadok. De hogy őket meg ne botránkoztassuk, menj a tengerre, vesd be a horgot, és vond ki az első halat, a mely rá akad: és felnyitván a száját, egy státert találsz benne: azt kivévén, add oda nékik én érettem és te éretted.
(Máté 17 24-27)

Mondd meg azért nékünk, mit gondolsz: Szabad-é a császárnak adót fizetnünk, vagy nem? Jézus pedig ismervén az ő álnokságukat, monda: Mit kísértgettek engem, képmutatók? Mutassátok nékem az adópénzt. Azok pedig oda vittek néki egy dénárt. És monda nékik: Kié ez a kép, és a felírás? Mondának néki: A császáré. Akkor monda nékik: Adjátok meg azért a mi a császáré a császárnak; és a mi az Istené, az Istennek.
(Máté 22 17-21)

LETÖLTÉS
2018. március 18.


És mikor bement a templomba, hozzámentek a főpapok és a nép vénei, amint tanított, mondván: Micsoda hatalommal cselekszed ezeket, és ki adta néked ezt a hatalmat? Jézus pedig felelvén, mondta nékik: Én is kérdek egy dolgot tőletek, amire ha megfeleltek nékem, én is megmondom néktek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket. A János keresztsége honnan van? Mennyből-é, vagy emberektől? Azok pedig tanakodtak magukban, mondván: ha azt mondjuk mennyből, azt mondja majd nékünk, miért nem hittetek tehát néki? Ha pedig azt mondjuk: emberektől, félünk a sokaságtól, mert Jánost mindnyájan prófétának tartják. És felelvén Jézusnak, mondták: Nem tudjuk. Mondta nékik ő is: Én sem mondom meg néktek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket.
(Máté 21 23-25)

LETÖLTÉS
2018. március 11.


Hasonló a mennyek országa ahhoz a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőjébe. Amikor kiment kilenc óra tájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül, és ezt mondta nekik: Menjetek el ti is a szőlőmbe, és ami jogos, megadom nektek. Azok pedig elmentek. Ismét kiment tizenkét óra körül és délután három óra tájban, és ugyanígy tett. Amikor pedig délután öt óra tájban is kiment, talált újabb embereket, akik ott álldogáltak, és megkérdezte tőlük: Miért álltok itt egész nap tétlenül? Azok pedig így válaszoltak: Mert senki sem fogadott fel bennünket. Erre ezt mondta nekik: Menjetek el ti is a szőlőmbe! Miután pedig beesteledett, ezt mondta a szőlő gazdája a munkások vezetőjének: Hívd ide a munkásokat, és fizesd ki a bérüket, az utolsókon kezdve az elsőkig. Ekkor jöttek azok, akik öt óra tájban álltak munkába, és kaptak egy-egy dénárt. Amikor az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de egy-egy dénárt kaptak ők is. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen, és ezt mondták: Ezek az utolsók egyetlen órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik az egész nap terhét hordoztuk, és szenvedtünk a hőségtől. Ő pedig egyiküknek így felelt: Barátom, nem bánok veled igazságtalanul. Vajon nem egy dénárban egyeztél meg velem? Vedd, ami a tied, és menj! Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem tehetek azt a javaimmal, amit akarok? Vagy azért vagy irigy, mert én jó vagyok hozzájuk? Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók.
(Máté 20 1-16)

LETÖLTÉS
2018. március 4.


És monda a Filiszteus Dávidnak: Eb vagyok-e én, hogy te bottal jössz reám? És szidalmazá a Filiszteus Dávidot Istenével együtt. Monda továbbá a Filiszteus Dávidnak: Jőjj ide hozzám, hogy testedet az égi madaraknak és a mezei vadaknak adjam. Dávid pedig monda a Filiszteusnak: Te karddal, dárdával és pajzzsal jössz ellenem, én pedig a Seregek Urának, Izráel seregei Istenének nevében megyek ellened, akit te gyalázattal illetél. A mai napon kezembe ad téged az Úr, és megöllek téged, és fejedet levágom rólad. A Filiszteusok seregének tetemét pedig az égi madaraknak és a mezei vadaknak fogom adni a mai napon, hogy tudja meg az egész föld, hogy van Izráelnek Istene. És tudja meg ez az egész sokaság, hogy nem kard által és nem dárda által tart meg az Úr, mert az Úré a had, és ő titeket kezünkbe fog adni. És mikor a Filiszteus felkészült, és elindult, és Dávid felé közeledék: Dávid is sietett és futott a viadalra a Filiszteus elé. És Dávid benyúlt kezével a tarisznyába és kivett onnan egy követ, és elhajítván, homlokán találta a Filiszteust úgy, hogy a kő homlokába mélyede, és arccal a földre esék. Így Dávid erősebb volt a Filiszteusnál, parittyával és kővel. És levágta a Filiszteust és megölte őt, pedig kard nem is volt a Dávid kezében.
(Sámuel I. könyve 17 43-50)

LETÖLTÉS
2018. február 25.


És felöltözteté Saul Dávidot a maga harci ruhájába, rézsisakot tett a fejére, és felöltözteté őt páncélba. Akkor Dávid felköté kardját harci ruhája fölé, és járni akart, mert még nem próbálta. És monda Dávid Saulnak: Nem bírok ezekben járni, mert még nem próbáltam, és leveté azokat Dávid magáról. És kezébe vette botját, és kiválasztván magának a patakból öt sima kövecskét, eltevé azokat pásztori szerszámába, mely vele volt, tudniillik tarisznyájába, és parittyájával kezében közeledék a Filiszteushoz. Akkor elindult a Filiszteus is, és Dávidhoz közeledék, az az ember pedig, aki a pajzsát hordozta, előtte volt. Mikor pedig oda tekinte a Filiszteus, és meglátta Dávidot, megvetette őt, mert ifjú volt és piros, egyszersmind szép tekintetű. És monda a Filiszteus Dávidnak: Eb vagyok-é én, hogy te bottal jössz reám? És szidalmazá a Filiszteus Dávidot Istenével együtt. Monda továbbá a Filiszteus Dávidnak: Jőjj ide hozzám, hogy testedet az égi madaraknak és a mezei vadaknak adjam. Dávid pedig monda a Filiszteusnak: Te karddal, dárdával és pajzzsal jössz ellenem, én pedig a Seregek Urának, Izráel seregei Istenének nevében megyek ellened, akit te gyalázattal illetél. A mai napon kezembe ad téged az Úr, és megöllek téged, és fejedet levágom rólad. A Filiszteusok seregének tetemét pedig az égi madaraknak és a mezei vadaknak fogom adni a mai napon, hogy tudja meg az egész föld, hogy van Izráelnek Istene. És tudja meg ez az egész sokaság, hogy nem kard által és nem dárda által tart meg az Úr, mert az Úré a had, és ő titeket kezünkbe fog adni.
(Sámuel I. könyve 17 38-47)

LETÖLTÉS
2018. február 18.


És mondának az Izráeliták: Láttátok-é azt a férfit, a ki feljöve? Mert azért jött ki, hogy gyalázattal illesse Izráelt. Ha valaki megölné őt, nagy gazdagsággal ajándékozná meg a király, leányát is néki adná, és atyjának házát szabaddá tenné Izráelben. És szóla Dávid azoknak az embereknek, akik ott állának vele, mondván: Mi történik azzal, aki megöli ezt a Filiszteust, és elveszi a gyalázatot Izráelről? Mert kicsoda ez a körülmetéletlen Filiszteus, hogy gyalázattal illeti az élő Istennek seregét?! A nép pedig e beszéd szerint felele néki, mondván: Ez történik azzal az emberrel, aki megöli őt. És meghallá Eliáb az ő nagyobbik testvére, hogy az emberekkel beszéle; és nagyon megharaguvék Eliáb Dávidra, és monda: Miért jöttél ide, és kire bíztad azt a néhány juhot, amely a pusztában van? Ismerem vakmerőségedet és szívednek álnokságát, hogy csak azért jöttél ide, hogy megnézd az ütközetet! Dávid pedig felele: Ugyan mit cselekedtem én most? hiszen csak szóbeszéd volt ez. És elfordula tőle egy másikhoz, és ugyan úgy szóla, mint korábban, és a nép is az előbbi beszéd szerint válaszolt néki. És mikor meghallották azokat a szavakat, amelyeket Dávid szólt, megmondák Saulnak, ki magához hívatá őt. És monda Dávid Saulnak: Senki se csüggedjen el emiatt; elmegy a te szolgád és megvív ezzel a Filiszteussal. Saul pedig monda Dávidnak: Nem mehetsz te e Filiszteus ellen, hogy vele megvívj, mert te gyermek vagy, ő pedig ifjúságától fogva hadakozó férfi volt. És felele Dávid Saulnak: Pásztor volt a te szolgád, atyjának juhai mellett; és ha eljött az oroszlán és a medve, és elragadott egy bárányt a nyáj közül: Elmentem utána és levágtam, és kiszabadítám szájából; ha pedig ellenem támadott: megragadtam szakállánál fogva, és levágtam és megöltem őt. A te szolgád mind az oroszlánt, mind a medvét megölte: Úgy lesz azért e körülmetéletlen Filiszteus is, mint azok közül egy, mert gyalázattal illeté az élő Istennek seregét.
(Sámuel I. könyve 17 25-36)

LETÖLTÉS
2018. február 11.


És összegyűjték a Filiszteusok seregeiket a harcra, és összegyűlének Sokónál, mely Júdában van, és táborozának Sokó és Azéka között, Efes-Dammimnál. Saul és az Izráeliták pedig összegyűlének, és tábort ütének az Elah völgyében; és csatarendbe állának a Filiszteusok ellen. És a Filiszteusok a hegyen állottak innen, az Izráeliták pedig a hegyen állottak túlfelől, úgy hogy a völgy közöttük vala. És kijöve a Filiszteusok táborából egy bajnok férfiú, akit Góliátnak hívtak, Gáth városából való, kinek magassága hat sing és egy arasz volt. Fején rézsisak volt és pikkelyes páncélba volt öltözve; a páncél súlya pedig ötezer rézsiklusnyi volt. Lábán réz lábpáncél és vállain rézpajzs volt. És dárdájának nyele olyan volt, mint a takácsok zugolyfája, dárdájának hegye pedig hatszáz siklusnyi vasból volt; és előtte ment, aki a pajzsot hordozta. És megállván, kiálta Izráel csatarendjeinek, és monda nékik: Miért jöttetek ki, hogy harcra készüljetek? Avagy nem Filiszteus vagyok-é én és ti Saul szolgái? Válaszszatok azért magatok közül egy embert, és jöjjön le hozzám. Ha azután meg bír velem vívni és engem legyőz: akkor mi a ti szolgáitok leszünk; ha pedig én győzöm le őt és megölöm: akkor ti legyetek a mi szolgáink, hogy szolgáljatok nékünk. Monda továbbá a Filiszteus: Én gyalázattal illetém a mai napon Izráel seregét, állítsatok azért ki ellenem egy embert, hogy megvívjunk egymással. Mikor pedig meghallotta Saul és az egész Izráel a Filiszteusnak ezt a beszédét, megrettentek és igen féltek.
Az Izráeliták pedig, mikor látták azt a férfit, mindnyájan elfutának előle, és igen féltek.

(Sámuel I. könyve 17 1-11; 24)

LETÖLTÉS
2018. február 4.


Archívum


Jeremiás 9 22-23
LETÖLTÉS
2018. január 28.

Sámuel I. 17 1-11
LETÖLTÉS
2018. január 21.

Zsoltárok 40 8-10
LETÖLTÉS
2018. január 14.

Mózes V. 5 31
LETÖLTÉS
2018. január 7.

Zsoltárok 145 18
LETÖLTÉS
2018. január 1.

Máté 4 1-11
LETÖLTÉS
2017. december 31.

Filippiekhez írt levél 2 5-11
LETÖLTÉS
2017. december 26. - Karácsony

Márk 8 27-29
LETÖLTÉS
2017. december 25. - Karácsony

Máté 25 1-13
LETÖLTÉS
2017. december 24. - Advent negyedik vasárnapja

János I. levele 3 18
LETÖLTÉS
2017. december 17. - Advent harmadik vasárnapja

Thesszalonikaiakhoz írt I. levél 4 13 18
LETÖLTÉS
2017. december 10. - Advent második vasárnapja

Zsoltárok könyve 37 7
LETÖLTÉS
2017. december 3. - Advent első vasárnapja

Mózes I. könyve 4 1-7
LETÖLTÉS
2017. november 26.

Rómaiakhoz írt levél 10 17
LETÖLTÉS
2017. november 19.

Mózes II. könyve 2 11-20
LETÖLTÉS
2017. november 12.

Mózes II. könyve 2 11-20
LETÖLTÉS
2017. november 5.

Efézusbeliekhez írt levél 4 20-25
LETÖLTÉS
2017. október 31. - A reformáció 500. évfordulója

KÉPEK>>>

Mózes II. könyve 6 1-9
LETÖLTÉS
2017. október 29.

Timóteushoz írt II. levél 3 16-17
LETÖLTÉS
2017. október 22.

Mózes II. könyve 3 1-5
LETÖLTÉS
2017. október 15.

Mózes II. könyve 3 1-5
LETÖLTÉS
2017. október 8.

Mózes II. könyve 3 1-5
LETÖLTÉS
2017. október 1.

Mózes II. könyve 2 1-10
LETÖLTÉS
2017. szeptember 24.

Mózes II. könyve 2 1-10
LETÖLTÉS
2017. szeptember 17.

Máté 28 19-20
Apostolok Cselekedetei 2 38-39
LETÖLTÉS
2017. szeptember 10. - Tanévnyitó

Ámós 8 11
János 6 35
LETÖLTÉS
2017. szeptember 3.

János 5 8
LETÖLTÉS
2017. augusztus 27.

Máté 13 33
LETÖLTÉS
2017. augusztus 20.

Máté 8 23-27
LETÖLTÉS
2017. augusztus 13.

Rómabeliekhez írt levél 8 35-39
LETÖLTÉS
2017. augusztus 6.

Korinthusbeliekhez írt I. levél 16 12
LETÖLTÉS
2017. július 30.

Apostolok Cselekedetei 26 22-29
LETÖLTÉS
2017. július 23.

Zsoltárok 59 10
LETÖLTÉS
2017. július 9. - Gyermektábor zárás

Apostolok Cselekedetei 8 1-6
LETÖLTÉS
2017. július 2.

Lukács 19 1-10
LETÖLTÉS
2017. június 25.

Apostolok Cselekedetei 5 12-17
Apostolok Cselekedetei 5 29
LETÖLTÉS
2017. június 18.

Korinthusbeliekhez írt II. levél 5 7
LETÖLTÉS
2017. június 11. Tanévzáró

Zsidókhoz írt levél 13 8
LETÖLTÉS
2017. június 5. Pünkösdhétfő - Konfirmáció

János 16 4-11
LETÖLTÉS
2017. június 4. Pünkösdvasárnap

Jelenések 21 1-8
LETÖLTÉS
2017. május 28. Hősök napja

Korinthusbeliekhez írt I. levél 12 12-13
LETÖLTÉS
2017. május 21.

Bírák könyve 7 1-8
LETÖLTÉS
2017. május 14.

Timótheushoz írt II. levél 1 5
LETÖLTÉS
2017. május 7. Anyák napja

Korinthusbeliekhez írt II. levél 4 6
LETÖLTÉS
2017. április 30.

Dániel 3 17-18
LETÖLTÉS
2017. április 23.

Márk 16 1-16
LETÖLTÉS
2017. április 16. Húsvétvasárnap

Apostolok Cselekedetei 2 23-24
LETÖLTÉS
2017. április 14. Nagypéntek

Ézsaiás 61 1-2
LETÖLTÉS
2017. április 9.

Márk 12 24
LETÖLTÉS
2017. április 2.

Márk 10 49
LETÖLTÉS
2017. március 26.

Lukács 9 35
LETÖLTÉS
2017. március 19.

János I. levele 1 8
LETÖLTÉS
2017. március 12.

Rómabeliekhez írt levél 15 4
LETÖLTÉS
2017. március 5.

Máté 15 28
LETÖLTÉS
2017. február 26.

Márk 2 5
LETÖLTÉS
2017. február 19.

Márk 2 5
LETÖLTÉS
2017. február 12.

Márk 2 5
LETÖLTÉS
2017. február 5.

Lukács 17 11-19
LETÖLTÉS
2017. január 29.

Korinthusbeliekhez írt II. levél 5 17
LETÖLTÉS
2017. január 22.

Jeremiás 1 4-12
LETÖLTÉS
2017. január 15.

Jeremiás 1 4-12
LETÖLTÉS
2017. január 8.

Zsidókhoz írt levél 4 12
LETÖLTÉS
2017. január 1.

2017. előtti videók >>>