Welcome Visitor:

Videó Archívum

Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja: "Szeretem Istent", a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is.
(János első levele 4 19-21)

LETÖLTÉS
2019. június 23.


Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek!
(Filippibeliekhez írt levél 4 4)

LETÖLTÉS
2019. június 16. - Tanévzáró


És ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik, hanem attól féljetek inkább, aki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gyehennában. Nemde, két verebecskét meg lehet venni egy kis fillérért? És egy sem esik azok közül a földre a ti Atyátok akarata nélkül! Néktek pedig még a fejetek hajszálai is mind számon vannak. Ne féljetek azért. Ti sok verebecskénél drágábbak vagytok. Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei Atyám előtt.
(Máté 10 28-33)

LETÖLTÉS
2019. június 10. - Pünkösdhétfő - Konfirmáció


Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. Amikor ez a zúgás támadt, összefutott a sokaság, és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták: Íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Megdöbbentek mindnyájan, és tanácstalanul kérdezgették egymástól: Mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták: Édes bortól részegedtek meg.
(Apostolok Cselekedetei 2 1-13)

LETÖLTÉS
2019. június 9. - Pünkösdvasárnap


Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek!
(Filippibeliekhez írt levél 4 4)

LETÖLTÉS
2019. június 2.


Most pedig tehozzád megyek, és ezeket beszélem a világon, hogy ők az én örömemet teljesen bírják ő magukban.
(János 17 13)

LETÖLTÉS
2019. május 19.


Az ő nagyobbik fia pedig a mezőn volt: és mikor hazajött, közelgetett a házhoz, hallotta a zenét és táncot. És előszólítván egyet a szolgák közül, megtudakozta, mi dolog az? Az pedig mondta néki: A te öcséd jött meg, és atyád levágatta a hízott tulkot, mivelhogy egészségben nyerte őt vissza. Erre ő megharagudott, és nem akart bemenni. Az ő atyja annak okáért kimenvén, kérlelte őt. Ő pedig felelvén, mondta atyjának: Íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, és soha parancsolatodat át nem hágtam: és nékem soha nem adtál egy kecskefiat, hogy az én barátaimmal vigadjak. Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, levágattad néki a hízott tulkot. Az pedig mondta néki: Fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd! Vigadnod és örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt, és feltámadott, és elveszett, és megtaláltatott.
(Lukács 15 25-32)

Most pedig tehozzád megyek, és ezeket beszélem a világon, hogy ők az én örömemet teljesen bírják ő magukban.
(János 17 13)

LETÖLTÉS
2019. május 12.


A kettő közül, akik Jánostól ezt hallották és őt követték, András volt az egyik, a Simon Péter testvére. Találkozék ez először a maga testvérével, Simonnal, és monda néki: Megtaláltuk a Messiást (a mi megmagyarázva azt teszi: Krisztus). És vezeté őt Jézushoz. Jézus pedig reá tekintvén, monda: Te Simon vagy, a Jóna fia, te Kéfásnak fogsz hívatni (ami megmagyarázva: Kőszikla).
(János 1 41-43)

LETÖLTÉS
2019. május 5. Anyák Napja


Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit Ikernek hívtak, nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá: Láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik: Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. Nyolc nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta: Békesség nektek! Azután így szólt Tamáshoz: Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő! Tamás pedig így felelt: Én Uram és én Istenem! Jézus így szólt hozzá: Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak, és hisznek.
(János 20 24-29)

LETÖLTÉS
2019. április 28.


És mikor ezeket mondotta, hátra fordult, és látta Jézust ott állni, és nem tudta, hogy Jézus az. Mondta néki Jézus: Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Az pedig azt gondolván, hogy a kertész az, mondta néki: Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nékem, hová tetted őt, és én elviszem őt. Monda néki Jézus: Mária! Az megfordulván, monda néki: Rabbóni, ami azt teszi: Mester!
(János 20 14-16)

LETÖLTÉS
2019. április 21. Húsvétvasárnap


Volt pedig mintegy hat óra, és sötétség lőn az egész tartományban mind kilenc óráig. És meghomályosodék a nap, és a templom kárpitja középen ketté hasadt. És kiáltván Jézus nagy szóval, monda: Atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkemet. És ezeket mondván, meghalt.
(Lukács 23 44-46)

LETÖLTÉS
2019. április 19. Nagypéntek


Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.
(János I. levele 1 7)

LETÖLTÉS
2019. április 14.


És boldog az, aki hitt, mert beteljesednek azok, amiket az Úr néki mondott.
(Lukács 1 45)

LETÖLTÉS
2019. április 7.


Seregeknek Ura! Boldog ember az, aki bízik benned.
(84. Zsoltár 13)

LETÖLTÉS
2019. március 30.


Boldogok, akiknek szívük tiszta: mert ők az Istent meglátják.
(Máté 5 8)

LETÖLTÉS
2019. március 24.


Archívum


Máté 5 8
LETÖLTÉS
2019. március 17.

Máté 5 8
LETÖLTÉS
2019. március 10.

Máté 13 36-43
LETÖLTÉS
2019. március 3.

Máté 13 24-30
LETÖLTÉS
2019. február 24.

Máté 13 24-30
LETÖLTÉS
2019. február 17.

Máté 13 24-30
Máté 13 36-41
LETÖLTÉS
2019. február 10.

Máté 8 23-27
Lukács 22 40-46
LETÖLTÉS
2019. február 3.

Dániel 3 16-18
LETÖLTÉS
2019. január 27.

Márk 12 1-11
LETÖLTÉS
2019. január 20.

Máté 4 19-20
LETÖLTÉS
2019. január 13.

Korinthusbeliekhez írt II. levél 4 5-7
LETÖLTÉS
2019. január 6.

Máté 4 18-22
LETÖLTÉS
2019. január 1. - Újévi áldáskérő Istentisztelet

139. zsoltár 23-24
LETÖLTÉS
2018. december 31. - Év végi hálaadó Istentisztelet

Lukács 2 29-30
LETÖLTÉS
2018. december 30.

Lukács 2 8-20
LETÖLTÉS
2018. december 26. - Karácsony

Máté 2 2,9-11
LETÖLTÉS
2018. december 25. - Karácsony

Lukács 2 8-12
LETÖLTÉS
2018. december 23. - Advent negyedik vasárnapja

Lukács 2 8-12
LETÖLTÉS
2018. december 16. - Advent harmadik vasárnapja - Gyermekkarácsony

Korinthusbeliekhez írt II. levél 4 6
LETÖLTÉS
2018. december 9. - Advent második vasárnapja.

Lukács 15 20-24
LETÖLTÉS
2018. december 2. - Advent első vasárnapja.

Lukács 15 1-3, 8-10; 19 10
LETÖLTÉS
2018. november 25.

Máté 20 31-34
LETÖLTÉS
2018. november 18.

Lukács 15 20
LETÖLTÉS
2018. november 11.

Lukács 15 18
LETÖLTÉS
2018. november 4.

Rómabeliekhez írt levél 5 1-11
LETÖLTÉS
2018. október 31. - A reformáció napja

Lukács 15 12,17
LETÖLTÉS
2018. október 28.

Lukács 15 10-18
LETÖLTÉS
2018. október 21.

Apostolok Cselekedetei 16 31
LETÖLTÉS
2018. október 14.

Korinthusbeliekhez írt II. levél 9 6-7
LETÖLTÉS
2018. szeptember 30.

Jeremiás 29 11
LETÖLTÉS
2018. szeptember 23. - JUBILEUMI HÁLAADÓ ISTENTISZTELET

Máté 12 46-50
LETÖLTÉS
2018. szeptember 16.

Márk 6 1-6
LETÖLTÉS
2018. szeptember 9. - Tanévnyitó

János 6 66-69
LETÖLTÉS
2018. szeptember 2.

János 6 48-51
LETÖLTÉS
2018. augusztus 26.

János 14 6
LETÖLTÉS
2018. augusztus 19.

János 10 1-9
LETÖLTÉS
2018. augusztus 5.

Rómabeliekhez írt levél 7 22-25
LETÖLTÉS
2018. július 29.

Lukács 9 1-6;10
LETÖLTÉS
2018. július 22.

Galatákhoz írt levél 4 4-11
Jelenések 2 4
LETÖLTÉS
2018. július 15.

Lukács 6 27-31
LETÖLTÉS
2018. július 8.

Apostolok Cselekedetei 16 6-10
LETÖLTÉS
2018. július 1.

150. Zsoltár
LETÖLTÉS
2018. június 24.

Máté 19 13-15
LETÖLTÉS
2018. június 17. - Tanévzáró

Apostolok Cselekedetei 3 1-10
LETÖLTÉS
2018. június 10.

Ézsaiás 32 13-18
LETÖLTÉS
2018. június 3.

Mózes V. 11 1-7
LETÖLTÉS
2018. május 27. - Hősök napja

Példabeszédek 22 28
LETÖLTÉS
2018. május 21. - Pünkösdhétfő - Konfirmáció

Rómabeliekhez írt levél 5 5
János 13 34-35
LETÖLTÉS
2018. május 20. - Pünkösdvasárnap

Rómabeliekhez írt levél 5 1-5
LETÖLTÉS
2018. május 13.

Timótheushoz írt II. levél 1 1-5
LETÖLTÉS
2018. május 6. - Anyák napja

Rómabeliekhez írt levél 8 35-39
LETÖLTÉS
2018. április 29.

Apostolok Cselekedetei 9 1-5
LETÖLTÉS
2018. április 22.

Timótheushoz írt II. levél 4 13
LETÖLTÉS
2018. április 15.

Kolossébeliekhez írt levél 2 14
LETÖLTÉS
2018. április 8.

Márk 16 1-16
Korinthusbeliekhez írt I. levél 15 14
LETÖLTÉS
2018. április 1. - Húsvétvasárnap

Márk 15 25-39
Filippibeliekhez írt levél 2 5-8
LETÖLTÉS
2018. március 30. - Nagypéntek

János 12 1-15
LETÖLTÉS
2018. március 25. - Virágvasárnap

Máté 17 24-27
Máté 22 17-21
LETÖLTÉS
2018. március 18.

Máté 21 23-25
LETÖLTÉS
2018. március 11.

Máté 20 1-16
LETÖLTÉS
2018. március 4.

Sámuel I. könyve 17 43-50
LETÖLTÉS
2018. február 25.

Sámuel I. könyve 17 38-47
LETÖLTÉS
2018. február 18.

Sámuel I. könyve 17 25-36
LETÖLTÉS
2018. február 11.

Sámuel I. könyve 17 1-11; 24
LETÖLTÉS
2018. február 4.

Jeremiás 9 22-23
LETÖLTÉS
2018. január 28.

Sámuel I. 17 1-11
LETÖLTÉS
2018. január 21.

Zsoltárok 40 8-10
LETÖLTÉS
2018. január 14.

Mózes V. 5 31
LETÖLTÉS
2018. január 7.

Zsoltárok 145 18
LETÖLTÉS
2018. január 1.

Máté 4 1-11
LETÖLTÉS
2017. december 31.

Filippiekhez írt levél 2 5-11
LETÖLTÉS
2017. december 26. - Karácsony

2018. előtti videók >>>