Welcome Visitor:

Videó Archívum

A kettő közül, akik Jánostól ezt hallották és őt követték, András volt az egyik, a Simon Péter testvére. Találkozék ez először a maga testvérével, Simonnal, és monda néki: Megtaláltuk a Messiást (a mi megmagyarázva azt teszi: Krisztus). És vezeté őt Jézushoz. Jézus pedig reá tekintvén, monda: Te Simon vagy, a Jóna fia, te Kéfásnak fogsz hívatni (ami megmagyarázva: Kőszikla).
(János 1 41-43)

LETÖLTÉS
2019. május 5. Anyák Napja


Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit Ikernek hívtak, nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá: Láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik: Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. Nyolc nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta: Békesség nektek! Azután így szólt Tamáshoz: Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő! Tamás pedig így felelt: Én Uram és én Istenem! Jézus így szólt hozzá: Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak, és hisznek.
(János 20 24-29)

LETÖLTÉS
2019. április 28.


És mikor ezeket mondotta, hátra fordult, és látta Jézust ott állni, és nem tudta, hogy Jézus az. Mondta néki Jézus: Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Az pedig azt gondolván, hogy a kertész az, mondta néki: Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nékem, hová tetted őt, és én elviszem őt. Monda néki Jézus: Mária! Az megfordulván, monda néki: Rabbóni, ami azt teszi: Mester!
(János 20 14-16)

LETÖLTÉS
2019. április 21. Húsvétvasárnap


Volt pedig mintegy hat óra, és sötétség lőn az egész tartományban mind kilenc óráig. És meghomályosodék a nap, és a templom kárpitja középen ketté hasadt. És kiáltván Jézus nagy szóval, monda: Atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkemet. És ezeket mondván, meghalt.
(Lukács 23 44-46)

LETÖLTÉS
2019. április 19. Nagypéntek


Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.
(János I. levele 1 7)

LETÖLTÉS
2019. április 14.


És boldog az, aki hitt, mert beteljesednek azok, amiket az Úr néki mondott.
(Lukács 1 45)

LETÖLTÉS
2019. április 7.


Seregeknek Ura! Boldog ember az, aki bízik benned.
(84. Zsoltár 13)

LETÖLTÉS
2019. március 30.


Boldogok, akiknek szívük tiszta: mert ők az Istent meglátják.
(Máté 5 8)

LETÖLTÉS
2019. március 24.


Boldogok, akiknek szívük tiszta: mert ők az Istent meglátják.
(Máté 5 8)

LETÖLTÉS
2019. március 17.


Boldogok, akiknek szívük tiszta: mert ők az Istent meglátják.
(Máté 5 8)

LETÖLTÉS
2019. március 10.


Ekkor elbocsátván a sokaságot, bement Jézus a házba. És az ő tanítványai hozzámentek, mondván: Magyarázd meg nékünk a szántóföld konkolyáról való példázatot. Ő pedig felelvén monda nékik: Aki a jó magot veti, az az embernek Fia; A szántóföld pedig a világ; a jó mag az Isten országának fiai; a konkoly pedig a gonosznak fiai. Az ellenség pedig, aki a konkolyt vetette, az ördög; az aratás pedig a világ vége; az aratók pedig az angyalok. Amiképpen azért összegyűjtik a konkolyt és megégetik: aképen lesz a világnak végén. Az embernek Fia elküldi az ő angyalait, és az ő országából összegyűjtik a botránkozásokat mind, és azokat is, akik gonoszságot cselekesznek, és bevetik őket a tüzes kemencébe: ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Akkor az igazak fénylenek, mint a nap, az ő Atyjuknak országában. Akinek van füle a hallásra, hallja.
(Máté 13 36-43)

LETÖLTÉS
2019. március 3.


Más példázatot is adott eléjük, mondván: Hasonlatos a mennyeknek országa az emberhez, aki az ő földjébe jó magot vetett. De mikor az emberek aludtak, eljött az ő ellensége és konkolyt vetett a búza közé, és elment. Mikor pedig felnövekedett a vetés, és gyümölcsöt termett, akkor meglátszott a konkoly is. A gazda szolgái pedig előállván, mondának néki: Uram, avagy nem tiszta magot vetettél-e a te földedbe? Honnan van azért benne a konkoly? Ő pedig mondta nékik: Valamely ellenség cselekedte azt. A szolgák pedig mondának néki: Akarod-é tehát, hogy elmenvén, összeszedjük azokat? Ő pedig monda: Nem. Mert amikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt netalán a búzát is kiszaggatjátok. Hagyjátok, hogy együtt nőjön mind a kettő az aratásig, és az aratás idején azt mondom majd az aratóknak: Szedjétek össze először a konkolyt, és kössétek kévékbe, hogy megégessétek, a búzát pedig takarítsátok az én csűrömbe.
(Máté 13 24-30)

LETÖLTÉS
2019. február 24.


Más példázatot is adott eléjük, mondván: Hasonlatos a mennyeknek országa az emberhez, aki az ő földjébe jó magot vetett. De mikor az emberek aludtak, eljött az ő ellensége és konkolyt vetett a búza közé, és elment. Mikor pedig felnövekedett a vetés, és gyümölcsöt termett, akkor meglátszott a konkoly is. A gazda szolgái pedig előállván, mondának néki: Uram, avagy nem tiszta magot vetettél-e a te földedbe? Honnan van azért benne a konkoly? Ő pedig mondta nékik: Valamely ellenség cselekedte azt. A szolgák pedig mondának néki: Akarod-é tehát, hogy elmenvén, összeszedjük azokat? Ő pedig monda: Nem. Mert amikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt netalán a búzát is kiszaggatjátok. Hagyjátok, hogy együtt nőjön mind a kettő az aratásig, és az aratás idején azt mondom majd az aratóknak: Szedjétek össze először a konkolyt, és kössétek kévékbe, hogy megégessétek, a búzát pedig takarítsátok az én csűrömbe.
(Máté 13 24-30)

LETÖLTÉS
2019. február 17.


Más példázatot is adott eléjük, mondván: Hasonlatos a mennyeknek országa az emberhez, aki az ő földjébe jó magot vetett. De mikor az emberek aludtak, eljött az ő ellensége és konkolyt vetett a búza közé, és elment. Mikor pedig felnövekedett a vetés, és gyümölcsöt termett, akkor meglátszott a konkoly is. A gazda szolgái pedig előállván, mondának néki: Uram, avagy nem tiszta magot vetettél-e a te földedbe? Honnan van azért benne a konkoly? Ő pedig mondta nékik: Valamely ellenség cselekedte azt. A szolgák pedig mondának néki: Akarod-é tehát, hogy elmenvén, összeszedjük azokat? Ő pedig monda: Nem. Mert amikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt netalán a búzát is kiszaggatjátok. Hagyjátok, hogy együtt nőjön mind a kettő az aratásig, és az aratás idején azt mondom majd az aratóknak: Szedjétek össze először a konkolyt, és kössétek kévékbe, hogy megégessétek, a búzát pedig takarítsátok az én csűrömbe.
(Máté 13 24-30)

Ekkor elbocsátván a sokaságot, beméne Jézus a házba. És az ő tanítványai hozzámenének, mondván: Magyarázd meg nékünk a szántóföld konkolyáról való példázatot. Ő pedig felelvén monda nékik: Aki a jó magot veti, az az embernek Fia. A szántóföld pedig a világ, a jó mag az Isten országának fiai, a konkoly pedig a gonosznak fiai. Az ellenség pedig, aki a konkolyt vetette, az ördög, az aratás pedig a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Amiképpen azért összegyűjtik a konkolyt és megégetik: aképpen lesz a világnak végén. Az embernek Fia elküldi az ő angyalait, és az ő országából összegyűjtik a botránkozásokat mind, és azokat is, akik gonoszságot cselekesznek.
(Máté 13 36-41)

LETÖLTÉS
2019. február 10.


És mikor a hajóra szállt, követték őt az ő tanítványai. És ímé nagy háborgás lőn a tengeren, annyira, hogy a hajót elborították a hullámok, ő pedig aludt. És az ő tanítványai hozzámenvén, felkölték őt, mondván: Uram, ments meg minket, mert elveszünk. És monda nékik: Mit féltek, óh kicsinyhitűek? Ekkor fölkelvén, megdorgálá a szeleket és a tengert, és lőn nagy csendesség. Az emberek pedig elcsodálkozának, mondván: Kicsoda ez, hogy mind a szelek, mind a tenger engednek néki.
(Máté 8 23-27)

És mikor ott a helyen volt, monda nékik: Imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek. És ő eltávozék tőlök mintegy kőhajításnyira, és térdre esvén, imádkozék. Mondván: Atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem e pohárt, mindazáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen! És angyal jelenék meg néki mennyből, erősítvén őt. És haláltusában lévén, buzgóságosabban imádkozék, és az ő verítéke olyan volt, mint a nagy vércseppek, melyek a földre hullanak. És minekutána fölkelt az imádkozástól, az ő tanítványaihoz menvén, aludva találá őket a szomorúság miatt. És monda nékik: Mit alusztok? Keljetek fel és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek.
(Lukács 22 40-46)

LETÖLTÉS
2019. február 3.


Felelének Sidrák, Misák és Abednégó, és mondának a királynak: Oh Nabukodonozor! Nem szükség erre felelnünk néked. Ímé, a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő, tüzes kemencéből, és a te kezedből is, oh király, kiszabadít minket. De ha nem tenné is, legyen tudtodra, oh király, hogy mi a te isteneidnek nem szolgálunk, és az arany állóképet, amelyet felállíttatál, nem imádjuk.
(Dániel 3 16-18)

LETÖLTÉS
2019. január 27.


És kezde nékik példázatokban beszélni: Egy ember szőlőt ültetett, és körülvevé gyepűvel, és sajtót ása, és tornyot építe, és kiadá azt munkásoknak, és elutazék. És a maga idejében szolgát külde a munkásokhoz, hogy kapjon a munkásoktól a szőlő gyümölcséből. Azok pedig megfogván azt, megverék, és üresen küldék vissza. És ismét külde hozzájuk egy másik szolgát; azt pedig kővel dobálván meg, fejét betörék, és gyalázattal illetve, visszaküldék. És ismét másikat külde; ezt pedig megölék: és sok másokat; némelyeket megvervén, némelyeket pedig megölvén. Minthogy pedig még egy egyetlen szerelmes fia is volt, utoljára azt is elküldé hozzájok, ezt mondván: A fiamat meg fogják becsülni. Azok a munkások azonban ezt mondták maguk között: Ez az örökös; gyertek, öljük meg őt, és a miénk lesz az örökség. És megfogván azt, megölék, és a szőlőn kívül veték. Mit cselekszik hát a szőlőnek ura? Eljő és elveszti a munkásokat, és a szőlőt másoknak adja. Ezt az írást sem olvastátok-é? Amely követ az építők megvetettek, az lett a szeglet fejévé. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeink előtt.
(Márk 12 1-11)

LETÖLTÉS
2019. január 20.


Archívum


Máté 4 19-20
LETÖLTÉS
2019. január 13.

Korinthusbeliekhez írt II. levél 4 5-7
LETÖLTÉS
2019. január 6.

Máté 4 18-22
LETÖLTÉS
2019. január 1. - Újévi áldáskérő Istentisztelet

139. zsoltár 23-24
LETÖLTÉS
2018. december 31. - Év végi hálaadó Istentisztelet

Lukács 2 29-30
LETÖLTÉS
2018. december 30.

Lukács 2 8-20
LETÖLTÉS
2018. december 26. - Karácsony

Máté 2 2,9-11
LETÖLTÉS
2018. december 25. - Karácsony

Lukács 2 8-12
LETÖLTÉS
2018. december 23. - Advent negyedik vasárnapja

Lukács 2 8-12
LETÖLTÉS
2018. december 16. - Advent harmadik vasárnapja - Gyermekkarácsony

Korinthusbeliekhez írt II. levél 4 6
LETÖLTÉS
2018. december 9. - Advent második vasárnapja.

Lukács 15 20-24
LETÖLTÉS
2018. december 2. - Advent első vasárnapja.

Lukács 15 1-3, 8-10; 19 10
LETÖLTÉS
2018. november 25.

Máté 20 31-34
LETÖLTÉS
2018. november 18.

Lukács 15 20
LETÖLTÉS
2018. november 11.

Lukács 15 18
LETÖLTÉS
2018. november 4.

Rómabeliekhez írt levél 5 1-11
LETÖLTÉS
2018. október 31. - A reformáció napja

Lukács 15 12,17
LETÖLTÉS
2018. október 28.

Lukács 15 10-18
LETÖLTÉS
2018. október 21.

Apostolok Cselekedetei 16 31
LETÖLTÉS
2018. október 14.

Korinthusbeliekhez írt II. levél 9 6-7
LETÖLTÉS
2018. szeptember 30.

Jeremiás 29 11
LETÖLTÉS
2018. szeptember 23. - JUBILEUMI HÁLAADÓ ISTENTISZTELET

Máté 12 46-50
LETÖLTÉS
2018. szeptember 16.

Márk 6 1-6
LETÖLTÉS
2018. szeptember 9. - Tanévnyitó

János 6 66-69
LETÖLTÉS
2018. szeptember 2.

János 6 48-51
LETÖLTÉS
2018. augusztus 26.

János 14 6
LETÖLTÉS
2018. augusztus 19.

János 10 1-9
LETÖLTÉS
2018. augusztus 5.

Rómabeliekhez írt levél 7 22-25
LETÖLTÉS
2018. július 29.

Lukács 9 1-6;10
LETÖLTÉS
2018. július 22.

Galatákhoz írt levél 4 4-11
Jelenések 2 4
LETÖLTÉS
2018. július 15.

Lukács 6 27-31
LETÖLTÉS
2018. július 8.

Apostolok Cselekedetei 16 6-10
LETÖLTÉS
2018. július 1.

150. Zsoltár
LETÖLTÉS
2018. június 24.

Máté 19 13-15
LETÖLTÉS
2018. június 17. - Tanévzáró

Apostolok Cselekedetei 3 1-10
LETÖLTÉS
2018. június 10.

Ézsaiás 32 13-18
LETÖLTÉS
2018. június 3.

Mózes V. 11 1-7
LETÖLTÉS
2018. május 27. - Hősök napja

Példabeszédek 22 28
LETÖLTÉS
2018. május 21. - Pünkösdhétfő - Konfirmáció

Rómabeliekhez írt levél 5 5
János 13 34-35
LETÖLTÉS
2018. május 20. - Pünkösdvasárnap

Rómabeliekhez írt levél 5 1-5
LETÖLTÉS
2018. május 13.

Timótheushoz írt II. levél 1 1-5
LETÖLTÉS
2018. május 6. - Anyák napja

Rómabeliekhez írt levél 8 35-39
LETÖLTÉS
2018. április 29.

Apostolok Cselekedetei 9 1-5
LETÖLTÉS
2018. április 22.

Timótheushoz írt II. levél 4 13
LETÖLTÉS
2018. április 15.

Kolossébeliekhez írt levél 2 14
LETÖLTÉS
2018. április 8.

Márk 16 1-16
Korinthusbeliekhez írt I. levél 15 14
LETÖLTÉS
2018. április 1. - Húsvétvasárnap

Márk 15 25-39
Filippibeliekhez írt levél 2 5-8
LETÖLTÉS
2018. március 30. - Nagypéntek

János 12 1-15
LETÖLTÉS
2018. március 25. - Virágvasárnap

Máté 17 24-27
Máté 22 17-21
LETÖLTÉS
2018. március 18.

Máté 21 23-25
LETÖLTÉS
2018. március 11.

Máté 20 1-16
LETÖLTÉS
2018. március 4.

Sámuel I. könyve 17 43-50
LETÖLTÉS
2018. február 25.

Sámuel I. könyve 17 38-47
LETÖLTÉS
2018. február 18.

Sámuel I. könyve 17 25-36
LETÖLTÉS
2018. február 11.

Sámuel I. könyve 17 1-11; 24
LETÖLTÉS
2018. február 4.

Jeremiás 9 22-23
LETÖLTÉS
2018. január 28.

Sámuel I. 17 1-11
LETÖLTÉS
2018. január 21.

Zsoltárok 40 8-10
LETÖLTÉS
2018. január 14.

Mózes V. 5 31
LETÖLTÉS
2018. január 7.

Zsoltárok 145 18
LETÖLTÉS
2018. január 1.

Máté 4 1-11
LETÖLTÉS
2017. december 31.

Filippiekhez írt levél 2 5-11
LETÖLTÉS
2017. december 26. - Karácsony

2018. előtti videók >>>